Title: Geografické aspekty mezinárodních manželství uzavíraných v Praze v letech 2002 - 2008
Other Titles: Geographical aspects of international marriages in Prague 2002 - 2008
Authors: Hlistová, Šárka
Advisor: Preis, Jiří
Referee: Novotná, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5111
Keywords: geografie;mezinárodní manželství;sňatek;kartografie;státní občanství;cizinci;Praha;Český statistický úřad;ArcGIS
Keywords in different language: geography;international marriages;wedding;cartography;citizenship;foreigners;Prague;Czech statistical office;ArcGIS
Abstract: Tato práce je zaměřena na zpracování, analýzu a přehlednou vizualizaci dat z matričních úřadů na území Prahy a Českého statistického úřadu. Na začátku byl rozebrán postup získávání dat a následná práce s těmito daty v databázi MySQL. Autorka získala kompletní data pro svůj výzkum. Následuje rozbor literatury. V praktické části práce autorka konzultuje výsledky svého výzkumu. V programu ArcMap bylo zobrazeno prostorové rozmístění uzavírání multikulturních manželství na území Prahy pro období let 2002 ? 2008. Grafy v této práci zase přehledně vizualizují relativní hodnoty konzultovaných jevů. Pro jasné srovnání autorka nalezla na internetových stránkách ČSÚ počet cizinců, registrovaných na jednotlivých obvodech Prahy k datu 31. 12. 2005. Bylo zjištěno, že ve sledovaném období v Praze, vstupovaly do mezinárodních manželství více Češky než Češi. Procentuálně bylo nejvíce Slováků a Slovenek, kteří uzavírali s osobami z Čech sňatek. Rok 2007 byl nejsilnější v počtu uzavřených manželství na pražských matrikách mezi roky, které tento výzkum studuje. Práce též obsahuje, ve kterých obvodech Prahy docházelo nejvíce k mezinárodním sňatkům. Byly to obvody číslo 4, 6, 8 a 10, kde je i nejvyšší počet registrovaných cizinců.
Abstract in different language: This work is focused on the processing, analysis and clear visualization of the registry office in Prague and the Czech Statistical Office. In the beginning was decommissioned process data acquisition and subsequent work with this data in a MySQL database. The author obtained complete data for their research. The analysis of the literature follows. In the practical part the author consulted the results of their research. In ArcMap program was shown, the spatial distribution of the conclusion of multicultural marriage in Prague for the period 2002 - 2008. Graphs in this paper again clearly visualize the relative value of consulted phenomena. For clear comparison the author found on the website of ČSÚ the number of foreigners, registered in various districts of Prague on Dec, the 31st 2005. It was found that in this period in Prague, international marriages entered into more than Czechs Czechs. Percentage was the most Slovakian who conclude a marriage between persons of Bohemia. The year 2007 was in number the strongest of marriages in the registers of Prague, that this research study. The work also includes, in witch districts of Prague occurred most international marriages. It was in districts number 4, 6, 8 and 10, where also is the highest number of registered foreigners.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarka Hlistova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Hlistova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce406,37 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hlistova - p. oponenta.jpgPosudek oponenta práce310,5 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hlistova.jpgPrůběh obhajoby práce134,54 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.