Title: Uplatnění multibody simulací při vývoji autobusů a trolejbusů
Authors: Polach, Pavel
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: habilitační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51269
Keywords: multibody dynamika;počítačové simulace;dopravní prostředky
Keywords in different language: multibody dynamics;computer simulations;means of transport
Abstract: Práce se zabývá uplatněním multibody simulací v dopravním strojírenství. Oblast použití multibody simulací při vývoji a ověřování dynamických vlastností vozidel je velmi rozsáhlá. Tato práce si neklade za cíl pojmout uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem. Autor v této práci shrnuje své dlouhodobé zkušenosti z modelování, verifikování a návrhů podporujících zlepšení dynamických vlastností silničních prostředků hromadné dopravy osob (tj. autobusů a trolejbusů). Vozidlo (resp. konstrukce vozidla) je složitý (nejen) mechanický systém vystavený dlouhodobému provoznímu zatěžování náhodného charakteru. Nejvhodnější způsob k dosažení technicky a ekonomicky proveditelného řešení splňujícího požadavky na provozní pevnost a životnost vozidel, na jejich jízdní vlastnosti a na jízdní pohodlí a pasivní bezpečnost řidiče a cestujících je kombinace výpočetních a experimentálních metod. Důležitým článkem tohoto řetězce navazujících či doplňujících se činností jsou právě multibody simulace. V práci je shrnut význam přístupu k řešení problémů s využitím multibody modelů a je v ní uvedena stručná rešerše nejvýznamnější literatury zabývající se dopravními prostředky a modely člověka, které jsou využívány při vyšetřování (převážně) pasivní bezpečnosti řidiče a cestujících. Je stručně uveden seznam nejčastějších simulací s multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob. Jsou prezentovány multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob (autobusů a trolejbusů). Pro získání dat o konstrukčních prvcích vozidel, jejichž určité vlastnosti bylo nutné v modelech zohlednit, byla v některých případech provedena potřebná laboratorní měření. Pozornost je věnována přístupům k modelování klíčových pružně tlumicích prvků pro dynamické chování silničních prostředků hromadné dopravy osob, kterými jsou vzduchové pružiny, hydraulické tlumiče pérování a pneumatiky. Jsou uvedeny postupy a výsledky laboratorních měření, které byly použity pro získání potřebných údajů. Z oblasti biomechaniky je popsán zjednodušený parametrický multibody model člověka. Tento model lze implementovat jako řidiče či cestujícího do silničních prostředků hromadné dopravy, se kterými je možné provést simulace vybraných provozních situací. Využitelnost uvedených teoretických přístupů je podpořena simulacemi s multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob na konkrétních reálných případech technické praxe. Výsledky většiny simulací jsou ověřeny experimentálními měřeními na reálných vozidlech. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a je uveden výhled činností do budoucna. Základem práce jsou zejména poznatky z řešení výzkumných projektů a komerčních zakázek ve společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň), dříve s názvem ŠKODA VÝZKUM s.r.o. S ohledem zaměření společnosti VZÚ Plzeň na aplikovaný výzkum a z důvodu, že multibody dynamika je v této společnosti záležitostí jednotlivců, mají jeho realizační výstupy převážně aplikační charakter. Přínos pro rozvoj oboru v nadnárodním měřítku je zejména v hledání nových přístupů ke zdokonalování multibody modelů a v netradičních aplikacích. VZÚ Plzeň má širokou experimentální základnu i zkušené odborníky na kvalifikovanou realizaci experimentálních měření. Toto experimentální zázemí bylo využito pro verifikaci většiny výpočtových modelů na základě provozních a laboratorních měření na reálných konstrukcích.
Abstract in different language: The thesis deals with the application of multibody simulations in transport engineering. The range of using multibody simulations at development and verification of dynamic properties of vehicles is very extensive. The ambition of this work is not to present the mentioned problems in an entire extent. The author sums up his many years’ experience in modelling, verifying, and designs supporting to the improvements of dynamic properties of road means of public transport (i.e. buses and trolleybuses). A vehicle (or a vehicle structure) is a complex (not only) mechanical system exposed to a long term operational loading of a random character. Combination of computational and experimental methods is the most suitable way of achieving a technically and an economically feasible solution fulfilling requirements on operational strength and life of vehicles, their driveability, comfort and passive safety of a driver and passengers. The thesis summarizes the importance of the approach towards solving problems using multibody models and gives a brief survey of references to the most important literature dealing with means of transport and man’s models, which are used at investigation (mostly) a passive safety of a driver and passengers. List of most frequent simulations with multibody models of road means of public transport is presented in brief. There are presented multibody models of road means of public transport (buses and trolleybuses) in the thesis. In order to acquire data about the structural elements of vehicles, certain properties of which had to be considered in the models, necessary laboratory measurements were performed in some cases. Attention is paid to the approaches to modelling the crucial spring damper elements of road means of public transport in multibody models, which are air springs, hydraulic shock absorbers and tires. Methods and results of laboratory measurements that were used for acquiring the necessary data are presented. From the field of biomechanics a simplified parametrical multibody model of man is described. The model can be implemented as a driver or a passenger in the vehicles, with which it is possible to perform simulations of the selected operational situations. Usability of the mentioned theoretical approaches is supported by the simulations with multibody models of the road means of public transport at real cases in the technical practice. Results of the majority of simulations are verified with experimental measurements on real vehicles. In the thesis conclusion there are summarized the achieved results and outlined the prospect of future work. Pieces of knowledge especially from solving research projects and commercial orders in Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. institute (former ŠKODA VÝZKUM s.r.o.) represent the basis of the thesis. Regarding the focusing of Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (Research and Testing Institute in English; VZÚ Plzeň) on an applied research and due to the fact that multibody dynamics is the matter of individuals in this institute, realization outputs are mostly of the application character. Contribution to the branch development in the international scale consists especially in searching for new approaches to improving multibody models and in non-traditional applications. The advantage is that in VZÚ Plzeň there is the possibility of verifying most computational models on the basis of operational and laboratory measurements on the real structures, performed predominantly using the experimental base of the institute.
Appears in Collections:Habilitační práce / Habilitation Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel_Polach_HP_FST.pdfPlný text5,63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.