Title: Stundents Motivation and Orientation to Midwifery
Other Titles: Motivace a orientace studentů na porodní asistenci
Authors: Ratislavová, Kateřina
Marek, Patrice
Janoušková, Kristina
Citation: RATISLAVOVÁ, K. MAREK, P. JANOUŠKOVÁ, K. Stundents Motivation and Orientation to Midwifery. Clinical Social Work and Health Intervention, 2023, roč. 14, č. 1, s. 37-44. ISSN: 2222-386X
Issue Date: 2023
Publisher: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51924
ISSN: 2222-386X
Keywords: studenti porodní asistence;motivace;orientace;průřezová studie
Keywords in different language: midwifery students;motivation;orientation;cross-sectional study
Abstract: Design: Průřezová studie provedená v období od září 2016 do září 2019. Prostředí a účastníci: Studie se zúčastnilo celkem 241 studentů bakalářského studia porodní asistence v rámci výběrového souboru na Fakultě zdravotnických studií (v České republice). Metody: Studie byla zaměřena na výzkum v oblasti porodní asistence a porodní asistence: Sběr dat probíhal prostřednictvím dotazníku, který se skládal ze tří částí: motivačních faktorů, nástroje pro orientaci v porodní asistenci a otázek týkajících se zázemí. Výsledky: Výsledky: Nejsilnějším motivem pro studium porodní asistence bylo "být užitečný druhým, starat se o druhé". Motivační faktor absolvované odborné praxe se statisticky významně snížil po druhém roce studia (p < 0,001). Orientace na porodní asistenci se v jednotlivých ročnících statisticky významně nelišila. Studentky nespokojené se studiem (studijními výsledky, obsahem, metodami výuky a odbornou praxí) byly významně méně motivovány ke studiu tohoto oboru (p < 0,001) a měly významně vyšší průměrné skóre na škále orientace na péči (p < 0,001) a na škále orientace na odbornost porodní asistentky (p < 0,001) ve srovnání se spokojenými a středně spokojenými studentkami (čím vyšší hodnoty na škále, tím nižší je orientace na odbornost). Závěry: Doporučujeme pedagogům v porodní asistenci diskutovat o otázkách týkajících se kurikula. Učitelé a mentoři by měli věnovat pozornost individuálním problémům studentů v průběhu akademického roku, a to jak ve výuce, tak během klinických praxí.
Abstract in different language: Design: A cross-sectional study conducted between September 2016 and September 2019. Settings and participants: A total of 241 undergraduate midwifery students in a convenience sample participated in this study at a Faculty of Health Care Studies (in the Czech Republic). Methods: Data were collected through a questionnaire, which was composed of three parts: motivation factors, a Midwifery Orientation Tool, and background questions. Results: The most powerful motive for the study of midwifery was “to be useful to others, take care of others”. The motivation factor of completed professional practice decreased statistically significantly after the second year of study (p < 0.001). Orientation towards midwifery did not significantly differ statistically over individual years. Female students dissatisfied with their studies (study results, contents, teaching methods, and professional practice) were significantly less motivated to study this field (p < 0.001) and had significantly higher average scores on the caring orientation scale (p < 0.001) and the midwifery expertise scale (p < 0.001) when compared to satisfied and moderately satisfied students (the higher scale values are, the lower is the orientation towards professional expertise). Conclusions: We recommend that educators in midwifery discuss issues relating to the curriculum. Teachers and mentors should pay attention to the individual problems of students during the academic year, both in the classroom and during clinical placements.
Rights: © Creative Commons Attribution 4.0 International license
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
Články / Articles (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
RATISLAVOVÁ, K., MAREK, P., JANOUŠKOVÁ, K. Stundents Motivatio.pdf643,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD