Title: Organizace a přeshraniční spolupráce horské služby v Česku a v Německu
Other Titles: Organization and cross-border cooperation of the mountain rescue in the Czech Republic and Germany
Authors: Šůsová, Agáta
Advisor: Gillernová Klára, Ing.
Referee: Jahn Vojtěch, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53499
Keywords: horská služba;přeshraniční spolupráce;horská záchrana;modelové situace
Keywords in different language: mountain rescue service;cross-border cooperation;mountain rescue;model situations
Abstract: Bakalářská práce na téma "Organizace a přeshraniční spolupráce horské služby v Česku a v Německu" se zabývá součinností Horské služby České republiky a Německa v průběhu společných zásahů a cvičení. Dále se také zabývá organizační strukturou těchto dvou horských služeb. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část se rozděluje na dvě kapitoly. První kapitola se zabývá Horskou službou České republiky, její historií, činností, legislativou, členstvím a organizační strukturou. Konec této kapitoly se zaměřuje na dvě konkrétní oblasti, které přímo sousedí, a tedy i spolupracují s Horskou službou Německa. Druhá kapitola se zabývá Horskou službou Německa, která se nazývá Bergwacht. I zde se práce zaměřuje na historii, činnost, členství a organizační strukturu Bergwachtu. Jako i v předchozí kapitole se konec této kapitoly zaměřuje na dvě konkrétní oblasti, které sousedí s Horskou službou České republiky. V praktické části jsou popsány výsledky získané z výzkumného šetření ze čtyř oblastí horských služeb, z toho dvě z Horské služby České republiky a dvě z Bergwachtu. Výzkumné šetření se zaměřuje na přeshraniční spolupráci těchto dvou horských služeb.
Abstract in different language: This bachelor thesis "Organization and cross-border cooperation of mountain rescue in the Czech Republic and Germany" deals with the cooperation of mountain rescue service of Czech Republic and mountain rescue service of Germany during their collaborative interventions and exercises. It also deals with the organisational structure of these two mountain services. The thesis is divided into twa parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter deals with the mountain rescue serves of Czech Republic, its history, activities, legislation, membership and organisational structure. The end of this chapter focuses on two specific areas of mountain rescue servis of Czech Republic that are directly adjacent to, and therefore cooperate with, the German mountain rescue service. The second chapter deals with the mountain rescue service of Germany, which is called Bergwacht. Here again the thesis focused on the history, activities, membership and organisational structure of the Bergwacht. As in the previous chapter, the end of this chapter focuses on two specific areas of Bergwacht. The practical part describes the results obtained from the research investigation from four mountain rescue services areas, two from mountain rescue service of Czech republic and two from Bergwacht. The research investigation focuses on cross-border cooperation of these two mountain rescue services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Susova_Agata_ZDZ_BP.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Susova_VP.pdfPosudek vedoucího práce337,81 kBAdobe PDFView/Open
Susova_OP.pdfPosudek oponenta práce397,15 kBAdobe PDFView/Open
Susova.pdfPrůběh obhajoby práce363,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.