Title: Srovnání analyzátorů na stanovení koncentrace laktátu a vliv na hodnocení laktátové křivky
Other Titles: Comparison of lactate analyzers and influence on lactate curve evaluation
Authors: Wolfová, Zuzana
Advisor: Brož Pavel, MUDr. Ph.D.
Referee: Brožová Jitka, MUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53501
Keywords: laktát;laktátová křivka;analyzátor laktátu;aerobní práh;anaerobní práh
Keywords in different language: lactate;lactate curve;lactate analyzer;aerobic threshold;anaerobic threshold
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou analýzy laktátu ve sportovní medicíně. Obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pojednáno o metabolismu a funkci laktátu v lidském organismu, o možnostech stanovení laktátu v laboratoři spolu s preanalytickými vlivy a možnou interferencí. Rozebírána je také úloha laktátu ve sportu a obecný vhled do zátěžových vyšetření. Součástí teoretické části je i shrnutí analytických vlastností a postupů pro porovnávání laboratorních metod. Tyto postupy jsou následně využity v praktické části této bakalářské práce, která se zabývá vyhodnocením výsledků získaných při experimentu v podobě zátěžového vyšetření. Výstupem této práce je porovnání výsledků z POCT analyzátoru laktátu Biosen C-Line firmy EKF Diagnostics a dvou osobních laktátometrů Lactate Scout 4 firmy EKF Diagnostics a Lactate Plus firmy Nova Biomedical s referenční metodou a vliv těchto zjištění na hodnocení laktátové křivky u vytrvalostního sportovce.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of lactate analysis in sports medicine. It contains theoretical and practical part. In the theoretical part, the metabolism and function of lactate in the human body, the possibilities of lactate analysis in the laboratory together with preanalytical influ ences and possible interference are discussed. The role of lactate in sports and general insight into incremental testing are also discussed. The theoretical section includes a summary of analytical characteristics and procedures for comparing laboratory methods. These proce dures are then used in the practical part of this bachelor thesis, which deals with the evalu ation of the results obtained in the graded exercise step test. The output of this thesis is a comparison of the results from the EKF Diagnostics Biosen C-Line POCT lactate analyser and two portable blood lactate analysers, the EKF Diagnostics Lactate Scout 4 and Nova Biomedical Lactate Plus, with a reference method and the effect of these findings on the assessment of the lactate curve in an endurance athlete.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wolfova_Zuzana_ZL_BP.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Wolfova_VP.pdfPosudek vedoucího práce304,26 kBAdobe PDFView/Open
Wolfova_OP.pdfPosudek oponenta práce323,12 kBAdobe PDFView/Open
Wolfova.pdfPrůběh obhajoby práce392,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.