Title: Primární hyperparatyreóza v klatovském regionu - četnost záchytu a význam laboratorních vyšetření a MIBISPECT/CT v diagnostice.
Other Titles: Primary hyperparathyroidism in the Klatovy region - frequency of detection and importance of laboratory tests and MIBISPECT/CT in the diagnostics.
Authors: Neckářová, Barbora
Advisor: Pikner Richard, MUDr. Ph.D.
Referee: Bršlicová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53502
Keywords: primární hyperparatyreóza;normokalcemická hyperparatyreóza;parathormon;korigované kalcium;fosfor;pet/mr;pet/ct;mibispect/ct
Keywords in different language: primary hyperparathyroidism;normocalcemic hyperparathyroidism;parathyroid hormone;adjusted calcium;phosphorus;pet/mr;pet/ct;mibispect/ct
Abstract: Ve sledovaném souboru bylo za období 2009-2022 vyšetřeno celkem 80 pacientů Klatovské nemocnice, a.s. s podezřením na primární hyperparatyreózu. Provedeno bylo celkem 102 zobrazovacích vyšetření, znich 17 metodou 99mTc MIBISPECT, 71 metodou 99mTc MIBISPECT/CT a 14 metodou PET/CT či PET/MR s 18-fluorocholinem. V 53 případech byl prokázán pozitivní nález, ve 26 byl nález suspektní a ve 23 negativní. Laboratorní vyšetření sérových hladin korigovaného kalcia, fosforu, albuminu a kreatininu bylo prováděno na analyzátoru ARCHITECT ci8200, ABBOTT, USA. PINP, CTX-I na analyzátoru COBAS e411, ROCHE, Švýcarsko. 25-OHD, 1-84 PTH, bALP na analyzátoru LIAISON XL, firma DiaSorin, Itálie. V souboru jsme prokázali vyšší senzitivitu zobrazovacích metod PET/CT a PET/MR (92,86 %) oproti MIBISPECT/CT (46,48 %). V našem souboru jsme prokázali celkem 53 případů primární hyperparatyreózy, 8 z nich (15,09 %) představovalo normokalcemickou hyperparatyreózu. Primární hyperparatyreóza měla tedy v 85,9 % zvýšenou hladinu kalcia, v 69,2 % zvýšenou hladinu CTX-I, v 62,3 % sníženou hladinu sérového fosforu, v 55,8 % zvýšenou hladinu PINP a v 34,0 % zvýšenou hladinu bALP. Prokázali jsme negativní středně významnou korelaci mezi 1-84 PTH a fosforem, stejně tak mezi 1-84 PTH a 25-OH vitaminem D a vysokou korelaci mezi CTX-I a PINP, stejně jako mezi PINP a bALP. Statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinami s negativním výsledkem a skupinou s pozitivním výsledkem zobrazovacího vyšetření jsme nalezli u fosforu (p = 0,002), 1-84 PTH (p = 0,013), PINP (p = 0,017) a korigovaného kalcia (p = 0,023). PET/MR a PET/CT s 18-fluorocholinem jsou významně citlivější zobrazovací metody než MIBISPECT a MIBISPECT/CT. Základním nástrojem diagnostiky jsou laboratorní vyšetření 1-84 PTH, korigovaného kalcia, fosfatemie a příp. CTX-I. Při přetrvávajícím laboratorním podezření na primární hyperparatyreózu je vhodné zopakovat zobrazovací vyšetření i s několikaletým odstupem, a to zvláště u pacientů s normokalcemií či pouze s mírně zvýšenou hladinou korigovaného kalcia (do 3 mmol/l).
Abstract in different language: A total of 80 patients with suspected primary hyperparathyroidism were examined between 2009 and 2022 in Klatovy region. A total of 102 imaging scans were performed, 17 using 99mTc MIBISPECT, 71 using 99mTc MIBISPECT/CT and 14 using PET/CT or PET/MR with 18-fluorocholine. In 53 cases, there was a positive finding of the imaginig scan, in 26 cases the finding was suspicious and in 23 cases negative. Laboratory tests of serum levels of corrected calcium, phosphorus, albumin and creatinine were performed on an ARCHITECT ci8200 analyzer, ABBOTT, US. PINP, CTX-I on COBAS e411 analyzer, ROCHE, Switzerland. 25-OHD, 1-84 PTH, bALP on LIAISON XL analyzer, DiaSorin, Italy. In the studied pacient population, was demonstrated higher sensitivity of PET/CT and PET/MR imaging (92.86 %) compared to MIBISPECT/CT (46.48 %). In total of 53 cases the diagnosis of primary hyperparathyroidism was confirmed, 8 of which (15.09 %) represented normocalcemic hyperparathyroidism. Thus, 85.9 % of the cases had elevated calcium levels, 69.2% had elevated CTX-I levels, 62.3 % had decreased serum phosphorus levels, 55.8% had elevated PINP levels, and 34.0 % had elevated bALP levels. We demonstrated a negative moderately significant correlation between 1-84 PTH and phosphorus as well as 25-OH vitamin D and a high correlation between CTX-I and PINP as well as between PINP and bALP. A statistically significant difference between the negative and positive imaging groups was found for phosphorus (p = 0.002), 1-84 PTH (p = 0.013), PINP (p = 0.017) and adjusted calcium (p = 0.023). PET/MR and PET/CT using 18-fluorocholine are significantly more sensitive imaging modalities than MIBISPECT and MIBISPECT/CT. Laboratory tests of 1-84 PTH, adjusted calcium, phosphatemia and possibly CTX-I are the basic diagnostic tools. In case of persistent laboratory suspicion of primary hyperparathyroidism, it is advisable to repeat the imaging examination even several years apart, especially in patients with normocalcaemia or only slightly elevated adjusted calcium levels (up to 3 mmol/l).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neckarova_Barbora_ZL_BP.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
Neckarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce323,31 kBAdobe PDFView/Open
Neckarova_OP.pdfPosudek oponenta práce290,6 kBAdobe PDFView/Open
Neckarova.pdfPrůběh obhajoby práce378,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.