Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace: Mateřská škola v technologie Betonové stavby Klatovy
Other Titles: Kindergarten in the technology of concrete structures Klatovy
Authors: Teplá, Zdeňka
Advisor: Vejvara, Luděk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5354
Keywords: Systém BS Klatovy;Livetherm;provozní a dispoziční řešení;statika
Keywords in different language: BS Klatovy system;Livetherm;operational layout and facility;statics
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Projekt mateřské školy. Práce se zaměřuje na projektovou dokumentaci dle vlastního návrhu a vyřešení s tím spojených souvislostí potřebných k následnému vyjádření o stavební povolení. Mým úkolem bylo navrhnout umístění stavby, provozní a dispoziční řešení jednotlivých pater, hlavně se zaměřením na správné dodržení požadavků na prostor pro děti a pro hygienické zázemí, vyřešit spolehlivost provozu a vazby na další profese (napojení na inženýrské sítě, příjezd pro zásobování a příchod dětí s rodiči,...). Výkresová část byla vytvořena v programu ArchiCAD 13. Celý objekt je navržen ze systému BS Klatovy a dle nového systému BS - Livetherm. Tento systém jsem zvolila z důvodu jednoduchosti a rychlosti výstavby. Mým záměrem bylo také získat nové zkušenosti ohledně použitého materiálu.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of a kindergarten structural design. The aim of this thesis was to focus on project documentation designed by the author of this work. The circumstances of obtaining a building permit (construction permit) are also explained. My task was to propose a suitable building location, to solve each of the floors with respect to service and operation. The aim was to meet the requirements regarding the area for children and sanitary facilities. The thesis also concentrates on reliability of operation, inherent link to other professions (engineering connections, arrival of children with parents,?) Drawings were created in ArchiCAD 13. The entire building was designed from BS Klatovy System and according to the new system BS - Livetherm. This system was chosen because of its simplicity and because of the speed of construction. My major aim was also to get some new experience concerning the suggested materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Tepla_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce553,05 kBAdobe PDFView/Open
Tepla_oponent.pdfPosudek oponenta práce618,49 kBAdobe PDFView/Open
Tepla_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.