Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Administrativní budova v Plzni - Doubravka
Other Titles: Object Design and preparation of project documentation Office building in Pilsen - Doubravka
Authors: Malinová, Kateřina
Advisor: Staňková, Hana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5364
Keywords: železobetonový monolitický skelet;vodovodní a kanalizační soustava;statika;zelené stěny;zelené střechy
Keywords in different language: monolithic reinforced concrete skeleton;water and sewer system;statics;green wall;green roof
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a řešením hospodaření s vodou a jejím znovuvyužití objektem, případně využitím na pozemku okolo objektu a předběžným návrhem dimenzí jednotlivých rozvodů. Za účelem znovuvyužití byly na objektu navrženy zelené intenzivní střechy, částečně zelená fasáda a zelené plochy uvnitř objektu. Objekt byl navržen jako monolitický železobetonový skelet. Dále se práce zabývá návrhem střešní ocelobetonové konstrukce. Výkresová část byla vyhotovena v programech Autodesk Revit 2011, Autocad 2011. Pro výpočet namáhání konstrukce byl použit software Dlubal RSTAB 7. Při výpočtech a posuzování se postupovalo dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with design and solution of water management and her reusing by object or land around building. This thesis also deals with preliminary draft of dimensions of individual distributions. In order to reuse the building, the green roofs, partly green facade and green interior areas were designed. This building was designed as a monolithic reinforced concrete skeleton. The thesis describes the basic design of composite roof structure. Drawing part was draw up in Autodesk Revit 2011, Autocad 2011. To calculate stress design was used Dlubal RSTAB 7th. The calculations and assessments are progressed according to applicable EN standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Malinova.pdfPlný text práce962,79 kBAdobe PDFView/Open
Malinova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce697,75 kBAdobe PDFView/Open
Malinova_oponent.pdfPosudek oponenta práce627,5 kBAdobe PDFView/Open
Malinova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce144,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.