Title: Analýza buněk v tělních tekutinách pomocí automatického hematologického analyzátoru Sysmex XN-1000
Other Titles: Body fluid cell analysis using the Sysmex XN-1000 automatic hematology analyzer
Authors: Hlochová, Karolína
Advisor: Brož Pavel, MUDr. Ph.D.
Referee: Cibulka Roman, MUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53913
Keywords: likvor;tělní tekutiny;sysmex xn-1000;cytologické vyšetření;korelační test;morfologie
Keywords in different language: liquor;body fluids;sysmex xn-1000;cytological examination;correlation test;morphology
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním měřeného počtu polymorfonukleárů, mononukleárů, erytrocytů a celkového počtu leukocytů v mozkomíšním moku původní cytologickou metodou s užitím komůrky dle Fuchs-Rosenthala a měřením na automatickém analyzátoru Sysmex XN-1000. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou prvně rozebrány tělní tekutiny obecně. Dále je popsána fyziologie likvoru a vyšetření, která jsou s mozkomíšním mokem spjaty a indikace těchto vyšetření. Poslední kapitolou tvoří deskripce cytologických nálezů. V praktické části je popsán pracovní postup při cytologickém vyšetření mozkomíšního moku a automatický analyzátor Sysmex XN-1000, na kterém proběhlo měření. Výsledky jsou znázorněny v tabulce s výslednými grafy.
Abstract in different language: This bachelor thesis compares the measured count of polymorphonuclear cells, mononuclear cells, erythrocytes and the total amount of leukocytes in the cerebrospinal fluid with the original cytologic method using Fuchs-Rosenthal counting chamber and automatical analyser Sysmex XN-1000. The thesis is differentiated into theoretical and practical parts. In the theoretical part are firstly analysed body fluids in general. Next, physiology and examination, which are allied with the cerebrospinal fluid, are described as well as an indication of these examinations. The last chapter consists of the elucidation of cytologic findings.The practical part describes the work procedure of the cytological measurement of the cerebrospinal fluid and the automatic analyser Sysmex XN-1000 used for the analysis. Results are depicted in a chart with the resulting graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlochova_Karolina_ZL_BP.pdfPlný text práce878,75 kBAdobe PDFView/Open
Hlochova_VP.pdfPosudek vedoucího práce304,58 kBAdobe PDFView/Open
Hlochova_OP.pdfPosudek oponenta práce326,33 kBAdobe PDFView/Open
Hlochova.pdfPrůběh obhajoby práce96,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.