Title: Kvalita spánku hospitalizovaných pacientů v intenzivní péči
Other Titles: Sleep quality of hospitalized pacients in intensive care
Authors: Dobiášová, Ráchel
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Pfefferová Eva, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54111
Keywords: kvalita spánku;spánek;intenzivní péče;faktory ovlivňující kvalitu spánku
Keywords in different language: sleep quality;sleep;intensive care;factors affecting sleep quality
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu kvality spánku hospitalizovaných pacientů v intenzivní péči a identifikaci faktorů ovlivňujících tuto kvalitu. Teoretická část práce definuje spánek, popisuje význam spánku a jeho fáze. Dále se zabývá poruchami spánku, jejich diagnostikou a léčbou. Pro praktickou část práce byla využita kvalitativní metoda výzkumu. Formou polostrukturovaných rozhovorů byly sesbírány odpovědi, které byly následně zpracovány do myšlenkových map a analyzovány.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the analysis of sleep quality of hospitalized patients in intensive care and identification of factors influencing this quality. The theoretical part of this thesis defines sleep, describes the importance of sleep and its stages. It also deals with sleep disorders, their diagnosis and treatment. For the practical part of this bachelor thesis, a qualitative research method was used. In the form of semi-structured interwiews, responses were collected, which were then compiled into mind maps and analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobiasova_Rachel_ZDZ_BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Dobiasova_VP_ podzim.pdfPosudek vedoucího práce320,59 kBAdobe PDFView/Open
Dobiasova_OP_podzim.pdfPosudek oponenta práce340,27 kBAdobe PDFView/Open
Dobiasova.pdfPrůběh obhajoby práce80,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.