Title: Vnímání barevných stupnic v tematické kartografii
Other Titles: Perception of Colour Scales in Thematic Cartography
Authors: Musilová, Barbora
Advisor: Čerba, Otakar
Referee: Řezník, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7135
Keywords: barvy;barevné stupnice;tematická kartografie;vnímání barev;barevné asociace
Keywords in different language: colours;colour scales;thematic cartography;colour associations;perception of colours
Abstract: Bakalářská práce se věnuje vnímání barevných stupnic při použití v tematické kartografii. V teoretické části jsou stručně shrnuty principy dělení barevných stupnic a základní metody výzkumu. Stěžejní část práce se věnuje zpracování a vyhodnocení dotazníku. Během praktické části práce byl na základě dělení barevných stupnic používaných v tematické kartografii vytvořen dotazník, který ověřuje, jak jsou tyto stupnice vnímány studenty prvních dvou ročníků střední školy. Většina otázek dotazníku je výběrových, několik je škálových a zbylá část ověřuje, zda respondenti mapám rozumí. Výsledky jsou uvedeny a okomentovány v samostatné kapitole. V rámci jejich zpracování byla určována i závislost odpovědí na některých faktorech.
Abstract in different language: The dissertation project is focused on the perception of colour scales used in thematic cartographic. The theoretical part briefly looks into the principles of colour scales classification and the techniques of research. The main part of the project is devoted to questionnaires processing and following evaluation. For the practical part, a new questionnaire was created on the basis of colour scales classification. This questionnaire was posed to the students of years 1 and 2 of high school in order to find out how they perceive the colour scales. Majority of questions in the questionnaire are selective, a few are ranging and the last part tests the respondents general comprehension. The results of the study are specified and analyzed in next chapter. When processing it, the correlation between certain agents and the answers was established.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
PV_Musilova.pdfPosudek vedoucího práce161,13 kBAdobe PDFView/Open
PO_Musilova.pdfPosudek oponenta práce408,42 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Musilova.pdfPrůběh obhajoby práce43,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.