Title: Logistický model růstu a jeho modifikace
Other Titles: Logistic growth model and its modifications
Authors: Kutková, Aneta
Advisor: Pospíšil, Jan
Referee: Holubová, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7139
Keywords: model růstu;logistický model růstu;deterministický model růstu;stochastický model růstu;logistická rovnice;logistická mapa;síťový diagram;model markovských řetězců;obecný proces růstu;lineární proces růstu
Keywords in different language: growth model;logistic growth model;deterministic growth model;stochastic growth model;logistic equation;logistic map;cobweb diagram;markov chain model;general process of growth;Yule process
Abstract: Tématem bakalářské práce je logistický model růstu a jeho modifikace. Práce se zabývá deterministickými a stochastickými modely, přičemž v obou případech uvažujeme spojitý nebo diskrétní čas. První část je zaměřena na logistickou rovnici ve spojitém čase a na logistickou mapu a její chování v diskrétním čase. Druhá část popisuje stochastické modely logistického růstu populace pomocí spojitých a diskrétních Markovských řetězců. Cílem práce je představit uvedené modely, shrnout informace získané z různých zdrojů a porovnat modely růstu.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the logistic growth model and its modifications. The thesis is divided into two parts, focusing on deterministic and stochastic models, whereas in both cases a continuous-time or a discrete-time is considered. The first part is focused on the deterministic logistic growth also known as logistic equation in continuous-time, and in discrete-time it is focused on the logistic map and its behaviour. The second part of the thesis describes stochastic population logistic growth models using discrete-time and continuous-time Markov chains. The aim of this thesis is to present the models mentioned above, to summarize information obtained from the different sources and to compare the growth models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis.pdfPlný text práce490,22 kBAdobe PDFView/Open
PV-Kutkova.pdfPosudek vedoucího práce141,55 kBAdobe PDFView/Open
PO-Kutkova.pdfPosudek oponenta práce132,92 kBAdobe PDFView/Open
O-Kutkova.pdfPrůběh obhajoby práce27,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.