Title: Analýza vybraných problémů dopravní obslužnosti
Other Titles: Analysis of selected problems of transport services
Authors: Macháňová, Eliška
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Frantl, Antonín
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7165
Keywords: ČSAD autobusy Plzeň a.s.;dopravní obslužnost;základní statistické zpracování dat;Kruskal-Wallisův test;chí-kvadrát test
Keywords in different language: ČSAD autobusy Plzeň a.s.;transport services;processing of basic statistical data;Kruskal-Wallis test;chi-square test
Abstract: Tato práce si klade za cíl především seznámení s problematikou dopravní obslužnosti a statistickým zpracováním dat autobusové linky, kterou provozuje firma ČSAD autobusy Plzeň a.s. Z hlediska zpracování dat je práce zaměřena na interpretaci výsledků ze statistických hypotéz, které jsou formulovány na bázi základního statistického zpracování dat a testovány Chí-kvadrát testem a Kruskal-Wallisovým testem.
Abstract in different language: This thesis aims to introduce problematics of transport services using statistical methods on data sample of bus line, which is operated by company ČSAD autobusy Plzeň a.s. Thesis is focused from data analysis point of view on interpretation of statistical hypothesis results, which are formulated on basis of basic statistical data processing and tested by means of chi-square test and Kruskal-Wallis test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
PV-Machanova.pdfPosudek vedoucího práce148,6 kBAdobe PDFView/Open
PO-Machanova.pdfPosudek oponenta práce97,8 kBAdobe PDFView/Open
O-Machanova.pdfPrůběh obhajoby práce36,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.