Title: Finanční hospodaření města Františkovy Lázně
Other Titles: Financial management of Františkovy Lázně
Authors: Wunderlichová, Sandra
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Černá, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7233
Keywords: Františkovy Lázně;obec;hospodaření;rozpočet;územně samosprávný celek
Keywords in different language: Františkovy Lázně;community;economy;budget;territorial administrative unit
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Františkovy Lázně. Teoretická část práce nabízí výklad problematiky hospodaření a fungování obce jako územně samosprávného celku. Následuje stručné seznámení s městem Františkovy Lázně a s finanční analýzou jejich hospodaření. Součástí finanční analýzy jsou rozbor příjmů a výdajů, výpočty vybraných poměrových ukazatelů určených pro municipální firmu a jejich aplikování v bonitních modelech BAMF a KAMF. Poslední kapitola představuje návrhy na zlepšení hospodaření města. Vycházejí ze závěrů finanční analýzy, která odkryla některé nedostatky. Realizace uvedených návrhů by vedla ke zvýšení příjmů rozpočtu, patří mezi ně mj. zavedení místního koeficientu u daně z nemovitosti a zavedení poplatku za komunální odpad.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on financial management of the town of Františkovy Lázně. The theoretical part presents the interpretation of the community's management and work as a territorial and administrative unit. It is followed by a brief presentation of Františkovy Lázně and financial analysis of its economic activities. Part of the financial analysis contains the cost-benefit analysis, calculations of some ration indicators for a municipality and their application in solvency models BAMF, KAMF. The final chapter presents suggestions for improving the financial management of the city. They are based on conclusion of the financial analysis, which detected some shortcomings. Realization of the suggestion could increase budget's incomes, including the implementation a local coefficient of land value tax and municipal waste fee.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Wunderlichova_K10B0254P.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
wunderlichova.pdfPosudek vedoucího práce640,1 kBAdobe PDFView/Open
wunderlichova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce653,16 kBAdobe PDFView/Open
wunderlichova.PDFPrůběh obhajoby práce179,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.