Title: Dopady globální ekonomické krize na trh práce v okrese Plzeň - sever
Other Titles: Impacts of the Global Economic Crisis on the Labour Market in the District Plzeň-sever
Authors: Přibylová, Michaela
Advisor: Rousová, Magdalena
Referee: Dokoupil, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7651
Keywords: okres Plzeň-sever;trh práce;ekonomická krize;dopady ekonomické krize;nezaměstnanost
Keywords in different language: the district Plzeň-sever;labour market;economic crisis;impacts of the economic crisis;unemployment
Abstract: Předkládaná práce se zabývá vlivem globální ekonomické krize na trh práce v okrese Plzeň-sever. Dopady krize na pracovní trh okresu Plzeň-sever bylo možné identifikovat na základě časové analýzy prováděné v letech 2004 - 2012. Zjištěné údaje byly následně pomocí komparativní analýzy srovnány s vývojem těchto ukazatelů v Plzeňském kraji a České republice. Pro objasnění regionální diferenciace v rámci okresu Plzeň-sever bylo využito prostorové analýzy vývoje trhu práce v jednotlivých SO POÚ. Práce obsahuje několik částí. První část je zaměřená na odbornou literaturu a metodiku, která je v práci použita. Druhá část je soustředí na vývoj situace na trhu práce a na změny, které ho po příchodu ekonomické krize postihly. Třetí část se zabývá případovými studiemi tří vybraných firem okresu a měla za úkol potvrdit výsledky zjištěné při analýze vlivu ekonomické krize na trh práce. Dopady ekonomické krize na trh práce jsou vyjádřeny zejména ukazateli o nezaměstnanosti u různých skupin nacházejících se na pracovním trhu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the influence of global economic crisis on the labour market in the district Plzeň-sever. Impacts of the crisis on the labour market of the district Plzeň-sever were possible to identify on the basis of time analysis, which was performed in the years 2004 ? 2012. Collected data were subsequently compared by comparative analysis with the development of these indicators in the Pilsen region and the Czech Republic. To clarify the regional differences within the district Plzeň-sever spatial analysis of labour market developments was used in individual municipalities with authorized municipal office. This thesis consists of several parts. The first part is focused on the literature and methodology that is used in the work. The second part is concerned with the development of the situation on the labour market and the changes which affected the labour market when the economic crisis hit. The third part deals with case studies of three selected companies of the district Plzeň-sever, whose aim was to confirm the results obtained during the analysis of the influence of the economic crisis on the labour market. Impacts of the economic crisis on the labour market are especially expressed by indicators of unemployment at the different categories of people located on the labour market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pribylova_2013.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
Pribylova - pos. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce313,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
Pribylova - pos. oponenta.jpgPosudek oponenta práce258,56 kBJPEGThumbnail
View/Open
Pribylova.jpgPrůběh obhajoby práce172,1 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.