Title: Význam sebeobrany v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: The importance of self-defense in the prehospital emergency care.
Authors: Touš, Šimon
Advisor: Beránek, Václav
Referee: Vít, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9087
Keywords: agresivní chování;záchranář;záchranná služba;přednemocniční neodkladná péče;krizová situace;komunikace;sebeobrana
Keywords in different language: aggressive behavior;paramedic;ambulance service;prehospital emergency care - crisis;communication;self-defens
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá agresivním chováním v souvislosti s prací záchranářů. V teoretické části je popsán vznik a historie vývoje první pomoci a záchranné služby. Je zde věnován prostor současné přednemocniční neodkladné péči, její organizaci a řízení včetně legislativní opory, uvedena některá rizika, která podstupuje posádka zdravotnické záchranné služby v rámci výkonu svého povolání, vysvětlen vznik krizových situací a z něj plynoucí iracionální chování lidí a uveden význam kvalitní komunikace v přednemocniční neodkladné péči. V praktické části je vysledována přímá souvislost mezi výkonem záchranáře a agresivním chováním osob. Incidence napadení v souvislosti s výkonem povolání záchranáře se potvrdila ve všech sledovaných případech. O jakou formou napadení se jedná je zde blíže specifikováno. Sami záchranáři ve většině případů si myslí, že zlepšení znalostí v oboru sebeobrany bude přínosem.
Abstract in different language: This bachelor diploma deals with aggressive behavior in connection with the work of paramedics. The theoretical part describes the creation and history of the development of first aid and emergency medical services. There is a space dedicated to contemporary pre-hospital emergency care, its organization and management, including legislative support, given some of the risks that it incurs crew of emergency medical services in the exercise of his profession, explains the emergence of crisis and the resulting irrational behavior of people and given the importance of good communication in the prehospital emergency care. In the practical part, traced a direct link between performance paramedics and aggressive behavior in people. The incidence of assault in connection with occupational rescuers were confirmed in all the cases. Which form of attack is there are specified. The paramedics in most cases, thinks that improving knowledge in the field of self-defense will benefit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznam sebeobrany v PNP - Simon Tous.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Tous VP.zipPosudek vedoucího práce2,36 MBZIPView/Open
Tous OP.jpgPosudek oponenta práce379,33 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Tous.zipPrůběh obhajoby práce539,96 kBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.