Title: Po částech kružnicové spline křivky a jejich aplikace
Other Titles: Piecewise circular spline curves and their application
Authors: Černá, Jana
Advisor: Bastl, Bohumír
Referee: Tomiczková, Světlana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9851
Keywords: biarc;po částech kružnicový spline;Hermitova interpolace;aproximace křivky;aproximace průniku dvou ploch
Keywords in different language: biarc;piecewise circular spline;Hermite interpolation;curve approximation;approximation of intersection of two surfaces
Abstract: V předkládané diplomové práci jsou studovány po částech kružnicové spline křivky, které jsou utvořeny z biarc křivek. Biarc je křivka složená z dvou oblouků kružnic, které jsou napojeny se zachováním $ G^1 $ spojitosti. Hlavním cílem této práce je zkoumat teorii a aplikace biarců v geometrickém modelování a popřípadě některé aplikace vylepšit. Nejprve jsou uvedeny obecné teoretické poznatky o biarc křivkách v rovině a v prostoru. Dále je ukázáno, jak biarc křivkou realizovat Hermitovu interpolaci, tj. jak interpolovat dva body s danými tečnými vektory v těchto bodech. Také je předvedeno, jak popsat biarc jako NURBS křivku. Poté jsou porovnány různé volby napojovacího bodu a vliv této volby na tvar a křivost výsledného biarcu. Dále je ukázána a analyzována aproximace dané křivky se zadanou přesností pomocí biarců. Nakonec jsou realizovány některé aplikace biarců v geometrickém modelování.
Abstract in different language: In this thesis we study piecewise circular spline curves that are formed by biarcs. Biarc is a curve that is entirely composed of two circular arcs joined in a way that $ G^1 $ continuity is preserved. The main goal of this thesis is to study the theory and application of biarcs and eventually improve some of the applications in geometric modelling. First, we present general theoretical facts about biarcs in plane and in space. Next, we show how to interpolate set of points with given tangents by biarcs in plane and in space, and thus get Hermite interpolation of the data. We also show how to describe biarc as NURBS curve. Then we compare various choices of joining point and its effect on the shape and curvature of resulting biarc. We also show how to approximate given curve with piecewise circular curve consisted of biarcs when accuracy is given. Finally, we discuss and realize some applications of biarcs in geometrical modelling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jana_Cerna.pdfPlný text práce7,53 MBAdobe PDFView/Open
PV-Cerna.pdfPosudek vedoucího práce133,94 kBAdobe PDFView/Open
PO-Cerna.pdfPosudek oponenta práce171,65 kBAdobe PDFView/Open
O-Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce42,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.