Title: Porovnání exekuce správní a soudní
Other Titles: Comparison of administrative and judicial enforcement
Authors: Brabencová, Renata
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9859
Keywords: vývoj exekučního práva;prameny exekučního práva;správní exekuce;daňová exekuce;soudní exekuce;výkon rozhodnutí;exekuční titul;zásady exekučního řízení;dražba
Keywords in different language: development of enforceable law;sources of law enforcement;administrative enforcement;tax enforcement;judicial enforcement;enforcement;enforcement order;principle of enforcement proceedings;auction
Abstract: Cílem diplomové práce je podat ucelený pohled na historický vývoj exekucí. Jejich rozčlenění na exekuci správní, exekuci daňovou a exekuci soudní prováděnou soudním exekutorem nebo soudy. Tto exekuce porovnat, a to za jakých podmínek a způsobem může být exekuce v jednotlivých případech prováděna, předpoklady exekučního řízení, jeho zásady, exekuční tituly, střet exekucí a zpeněžování majetku formou dražby.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to provide a comprehensive view of the historical development of foreclosures. Their delineation of administrative execution, execution and execution tax court conducted a judicial executor or courts. Tto compare the execution, under what conditions and in the manner of execution can be carried out in each case, the assumptions of execution proceedings, its principles, enforcement orders, conflict of foreclosures and liquidation of assets by auction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porovnani exekuce spravni a soudni.pdfPlný text práce862,13 kBAdobe PDFView/Open
Brabencova DP - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce498,84 kBUnknownView/Open
Brabencova - oponent DP.emlPosudek oponenta práce759,46 kBUnknownView/Open
Brabencova DP - ProtokolPrůběh obhajoby práce301,85 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.