Title: Kooperace obce a občanské společnosti (se zaměřením na město Plzeň)
Other Titles: Cooperation of municipality and civic society (focused on town of Pilsen)
Authors: Dočekalová, Michaela
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Kadeřábková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9860
Keywords: participace;občan;veřejná správa;zákon;obec;rozvoj;veřejnost;samospráva;rozhodování;Plzeň
Keywords in different language: participation;citizen;public administration;law;community;development;public;local government;decision making;Pilsen
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku kooperace obce a občanské společnosti. Hlavním cílem je především popsat, jakými způsoby se občané mohou participovat na správě a rozvoji obce a pojednat o pravidlech stanovených zákony, kterými se musí veřejnost a orgány obce řídit při realizaci nástrojů participace. Práce je rozdělena do 5 kapitol. Úvod práce popisuje rozdíl mezi státní správou a samosprávou a dále se práce zaměřuje na obecnou charakteristiku obce. V následujících částech se práce zabývá samotnou komunikací mezi obcí a jejími občany a možnostmi participace veřejnosti na správě a rozvoji obce. Poslední část práce se zaměřuje na občanskou participaci ve městě Plzeň a v této části pojednává především o projektech města vytvořených pro občany a o místním referendu konaném v Plzni.
Abstract in different language: This thesis focuses on matters of cooperation of community and civil society. The main objective is primarily to describe the ways in which citizens can participate in the management and development of the community and discuss the rules laid down by law, which public and community have to conform during the implementation of the tools of participation. The work is divided into five chapters. Introduction describes the difference between central and local government and then the work focuses on general characteristics of the village. In the following parts, the thesis discusses the communication between the municipality and its citizens and possibilities of public participation in administration and development of village. The last part of the thesis focuses on civic participation in Plzeň and in this section deal primarily with the projects created for the citizens of the town and with a local referendum held in Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kooperace obce a obcanske spolecnosti (se zamerenim na mesto Plzen) - Michaela Docekalova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Docekalova DP - posudek VPPosudek vedoucího práce431,05 kBUnknownView/Open
Docekalova DP - protokol OP.emlPosudek oponenta práce1,04 MBUnknownView/Open
Docekalova - protokol DPPrůběh obhajoby práce312,33 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.