Title: Elektronický rezervační systém pro rezervaci témat bakalářských a diplomových prací
Other Titles: The Electronic Reservation System for The Reservation of Topics on Bachelor and Diploma Thesis
Authors: Štěpánek, Vít
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10029
Keywords: rezervační systém;MVC model;Java EE;SQL
Keywords in different language: reservation system;MVC model;Java EE;SQL
Abstract: Předložená práce je zaměřen na návrh a implementaci elektronického rezervačního systému pro rezervaci témat bakalářských a diplomových prací. V úvodní části je provedena analýza různých typů rezervačních systémů, na základě které je poté utvořen a popsán návrh nového systému s ohledem na požadavky budoucích uživatelů, a představen model MVC spolu s technologiemi pro jednotlivé vrstvy. Po zvolení vhodných technologií je popsána struktura vrstev nového systému, které tvoří výslednou aplikaci. Systém slouží v první řadě učitelům pro vypsání témat a následně studentům pro rezervace a změny rezervací těchto témat. Jakmile je student rozhodnut pro jedno téma, potvrzuje svoji rezervaci odevzdáním vytištěné přihlášky, kterou si vygeneruje v systému. Po určité době je v systému informován, zda byla přihláška přijata či zamítnuta. Potvrzení přihlášky provádí buď sekretářka nebo vedoucí katedry. V další části je popsána instalace systému na server, který jej zpřístupňuje na Internetu, a nabídnut manuál k systému. V závěru práce je představena pilotáž systému v jeho zkušebním provozu a jsou navržena možná rozšíření a vylepšení systému.
Abstract in different language: Presented thesis focuses on design and implementation of The Electronic Reservation System for The Reservation of Topics on Bachelor and Diploma Thesis. The introductory part of this thesis analyses different types of reservation systems. Afterwards, on the basis of the analysis a new system is described and designed while taking into consideration needs of future users, There are also presentations of MVC model and technologies for component layers. Selection of appropriate technology is followed by description of structure of new system layers that form the final application. First of all, the system is used by teachers to post topics on thesis and followed by topics reservations or changes of reservations made by students. As soon as the student has made his decision about the topic, he generates an application form in the system and confirms his reservation by handing in its print-out. In certain time he is informed about acceptation or rejection of his request in the system, Confirmation of the application form is done either by the Secretary or by the Head of the Department. The next part deals with the system installation on server that makes it accessible on the Internet, and proposes the system manual. The pilot version of the system in test mode is presented and possible improvements and extensions of the system are proposed in the final part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stepanek.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFView/Open
Stepanek - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce564,21 kBAdobe PDFView/Open
Stepanek - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce607,33 kBAdobe PDFView/Open
Stepanek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce194,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.