Title: Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na gymnáziu - se zaměřením na komunikativní dovednosti. Tvůrčí aplikace diachronního přístupu k jazyku
Other Titles: Methods of Developing Teachers' and Students' Creativeness in Czech Language Teaching in a Grammar School - Focusing on Communication Skills. Creative Application of Diachronic Approach to Language
Authors: Königsmarková, Andrea
Advisor: Vejvodová, Jana
Referee: Kvítková, Naděžda
Minářová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10785
Keywords: diachronní přístup k jazyku;integrace vývoje jazyka do vyučování;jazykové vyučování;komunikační výchova;mateřský jazyk;tvořivost;vývoj jazyka a řeči
Keywords in different language: creativeness;communication education;development of language and speech;diachronic approach to language;integration of language development;language teaching;native language
Abstract: Předkládaná disertační práce prezentuje východiska a možnosti kreativního využití diachronního přístupu k jazyku ve vyučování mateřskému jazyku (příp. i cizích jazyků) se zvláštním zřetelem na prohlubování a rozvíjení komunikativních dovedností žákyň a žáků. Hlavním cílem práce je navrhnout efektivní postupy a metody, jak diachronní přístup aplikovat právě v komunikační výchově na gymnáziích (především na jejich vyšším stupni). Těžištěm práce je tak soubor úkolů, založený na tematickém pojetí tvořivého uplatnění vývoje jazyka a řeči v komunikační výchově. Kombinací různých postupů vznikl přehled teoretických východisek a praktických úkolů, námětů a aktivit pro tvůrčí aplikaci diachronního přístupu k jazyku v komunikační výchově.
Abstract in different language: The presented dissertation presents the grounds and opportunities for creative application of diachronic approach to language in native language (or foreign language) teaching with special focus on deepening and improving of communication skills of students. The main goal of the thesis is to suggest effective procedures and methods, the method of applying the diachronic approach in the communication education in grammar schools (especially in higher classes). The core of the thesis thus consists of a set of assignments, based on a thematic approach to creative application of the development of language and speech in communication education. The combination of diverse approaches gave rise to the outline of theoretical grounds and practical assignments, ideas and activities for creative application of the diachronic approach to language in the communication education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konigsmarkova.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
konigsmarkova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce84,98 kBAdobe PDFView/Open
konigsmarkova_kvitkova_minarova.pdfPosudek oponenta práce747,8 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_konigsmarkova.pdfPrůběh obhajoby práce70,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.