Katedra ústavního práva / Department of Fundamental Law

Kolekce


Recent Submissions

Filipová, Tereza
Ochrana osobních údajů ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

This rigorosum thesis deals with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council, i.e. General Data Protection Regulation. The thesis has been divided into ten chapters, comprising EU legislation base of the regulation and its embedding into the Czech legal order,...

Šlehoferová, Věra
Evropské antidiskriminační právo se zaměřením na obtěžování a pronásledování osob

This diploma thesis deals with European antidiscrimination law focusing on harassment and persecution of persons. The first part of this thesis deals with basic concepts related to antidiscrimination law. This chapter focuses on explaining concepts such as equality, discrimination, discriminatory ...

Hodinová, Andrea
Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv

This diploma thesis called "Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv/Adjustment contact parents with a child in terms of the protection of human rights" is divided into three parts. In the first chapter are defined the basic...

Brada, Jakub
Shromažďovací právo v českém právním řádu

This thesis deals with the main institutes of the Assembly law in the Czech Republic. The thesis is mainly focused on the performance of the Assembly law, including its limitations. The thesis is dedicated to the Assembly law in a wider context, primarily in the historica...

Allafová, Sára
Smlouva v právu anglickém a velšském s přihlédnutím k právu Evropské unie

The focus of this theses is English contract. The theses is divided into 6 chapters. First chapter describes general requirements for a contract, which contract and its contractual parties must fulfil. Second chapter describes necessary requirements for entering and concluding the contract.&...