Title: Detekce emocí v evokovaných potenciálech
Other Titles: Detection of emotions in event related potentials
Authors: Huda, Tomáš
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Řondík, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12519
Keywords: EEG;ERP;LPP;SAM;emoce;vizuální stimulace
Keywords in different language: EEG;ERP;LPP;SAM;emotions;visual stimuli
Abstract: Práce zkoumá měření emocí za použití evokovaných potenciálů a navazuje na myšlenku měření pitelnosti piva. V první části je vysvětleno pozadí experimentu - elektroencefalografie (EEG), evokované potenciály, emoce, a jsou zde podobné experimenty a jejich závěry, které byly použity jako základy pro vytvoření výsledného experimentu. Hlavní komponenta by měl být pozdní pozitivní potenciál, ale dřívější komponenty mohou také obsahovat emoční reakce. Studie využívá také další způsoby na podpoření výsledků z evokovaných potenciálů - strukturovaný dotazník Self-Assessment Manikin (SAM) a periferní zařízení pro měření pulsu srdce a vodivosti kůže. Praktická část se zabývá vytvořením scénáře, pořizováním a zpracováním dat. Také je zde postup pro přípavu měřených subjektů. Subjektům jsou promítány obrázky z mezinárodního emočního obrázkového systému (IAPS), které by u nich měly vyvolat emoce. Obrázky jsou rozděleny do 4 kategorií - pozitivní, neutrální, negativní a poslední skupinou jsou nezařazené (pivní) obrázky, u kterých se budou měřit reakce subjektů.
Abstract in different language: This thesis explores measuring emotions using event-related potentials (ERP) and extends the idea to measure beer drinkability. The rst part explains the background for the experiment - electroencephalography (EEG), eventrelated potentials (ERP), emotions, and summaries the similar experiments that were used as headstones for the nal experiment. The crucial component should be late-positive potential (LPP) but it can omit earlier components too. The study uses also other ways to underlay the results from ERP. There are structured questionnaire Self-Assessment Manikin (SAM) and peripheral devices that record blood pulse and skin conductance. The practical part deals with creating of the scenario, data recording and processing. There is also described a subject preparation. The pictures from International A ective Picture System (IAPS) are projected to the subjects to bring emotions. Pictures are divided into four categories - positive, neutral, negative and not assigned (beer) pictures. The emotions are measured with the not assigned category.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce7,39 MBAdobe PDFView/Open
A11N0039Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce329,84 kBAdobe PDFView/Open
A11N0039Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce705,94 kBAdobe PDFView/Open
A11N0039Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce262,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.