Title: Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map)
Other Titles: Recognition of Crossroad's Structure using Publicly Available Sources (maps)
Authors: Pašek, Tomáš
Advisor: Potužák, Tomáš
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12549
Keywords: rozpoznání obrazu;křižovatka;Houghova transformace;SIFT;SURF;detekce kontur;OpenCV;Java
Keywords in different language: image recognition;crossroad;Hough transform;SIFT;SURF;contours detection;OpenCV;Java
Abstract: Cílem této diplomové práce je rozpoznání křižovatky ze satelitních snímků, které může být použito pro simulování dopravní sítě. Tato práce prozkoumává různé algoritmy rozpoznávání obrazu, vysvětluje jejich matematické principy a jejich vhodnost pro oblast rozpoznávání křižovatky. Vybrané algoritmy jsou použity v navržené a vytvořené aplikaci, jejíž výstupem je strukturovaně popsaná křižovatka. Nakonec je testována a zhodnocena účinnost rozpoznávání aplikace.
Abstract in different language: The aim of this thesis is crossroads recognition based on satellite pictures which may be used for traffic network simulations. This work studies different algorithms for image recognition, explains their mathematical principles and their suitability for domain of crossroads recognition. Selected algorithms are used in designed and created application which produces structured crossroad description. Finally, recognition success of the application is tested and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP A12N0079P.pdfPlný text práce14,65 MBAdobe PDFView/Open
A12N0079Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce545,08 kBAdobe PDFView/Open
A12N0079Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce537,49 kBAdobe PDFView/Open
A12N0079Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce216,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.