Title: Právní úkon - právní jednání
Other Titles: Legal act - Legal action
Authors: Morozová, Helena
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Hradec, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12817
Keywords: právní jednání;právní úkon;vůle;srozumitelnost;svoboda;vážnost;určitost;výklad;omyl;odstoupení od smlouvy;nicotnost;neurčitost;relativní neúčinnost;salvátorská klauzule;konverze;promlčení;občanský zákoník
Keywords in different language: law act;legal action;freedom;seriousness;certainty;mental reservation;liability in damage;sham transaction;voidability
Abstract: Tato práce pojednává o projevu vůle, který je obsažen v Právním úkonu - právním jednání. Oba pojmy jsou v současné době široké veřejnosti známé, často považované za identické. Nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.) však pojem právní úkon již neobsahuje a naopak jej nahrazuje dle dřívější právní úpravy pojmem právní jednání. Není ale možné tyto dva pojmy považovat za totožné. Právní jednání ve smyslu nového občanského zákoníku vyvolává mnohem širší následky, než jaké na sebe váže právní úkon dnes. To však v žádném případě neznamená, že by tyto následky nebyly již v současné době spojené s právním úkonem. Často však byly opomíjeny či přijímány jako samozřejmé. Cílem této práce je především zaměření se na projev vůle jako takový, ať už obsažený v právním úkonu nebo v právním jednání, jelikož bez platného projevu vůle nemůže existovat ani platné právní jednání. První kapitola práce se tedy zaměřuje na projev vůle, vůli vnitřní,vůli seznatelnou okolí a jejich vzájemnou provázanost. Neopomíjí však ani náležitosti projevu vůle. Tedy jeho svobodu, vážnost, srozumitelnost a určitost. Pracuje také s náležitostmi, kterými disponuje subjekt projevu vůle a pamatuje i na formu, v níž je projev vůle učiněn. Jelikož však může nastat situace, kdy projev vůle obsahuje určité vady, disponuje české právo možností výkladu projevu vůle. Právě díky výkladu je možné docílit záměrů, které jednající svým projevem zamýšlel a uchovat tak projev vůle v platnosti. O výkladu projevu vůle pojednává druhá kapitola práce. Ve třetí a zároveň poslední kapitole práce je pojednáno o dalších možnostech zhojení vad projevu vůle. A také o následcích, které s sebou přináší vady projevu v situacích, kdy již projev vůle zhojit nelze.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of an expression of a will as a part of a law act - legal action. These two concepts are widely known in the public and usually used as identical. The New civil code (act. no. 98/2012 Coll.) does not use the concept of legal act anymore and uses the concept of legal action known from the former law. However, it is not possible to consider these two concepts as identical ones. The legal action as understood in the New civil code brings broader consequences than the concept of legal act does in these days. However, it does not imply that such consequences are not connected to legal act as well. They were usually omitted or considered to be obvious. The aim of the thesis is an expression of a will regardless of the fact whether as a part of a legal act or legal action. The first chapter focuses on the expression of a will; an inner will and a will shown to the others. But the centre points of the chapter are requirements to an expression of a will; its freedom, seriousness and certainty. The chapter deals with the requirements to a subject and form of a will expression. However, there can be a situation when the expression of will has got some imperfections, so there are tools for interpretation of a will under the Czech law. These interpretation tools helps to get the results a subject intended by his actions and keep the presentation of will valid. This is the main reason why the second chapter deals with the issue of interpretation of will. Third, and the last chapter of the thesis deals with the issue of additional possibilities for rectification of imperfection of an expression of will, as well as impossibility for rectification and invalidity of an expression of will.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morozova_Helena_Diplomova_prace.pdfPlný text práce960,66 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Morozova.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Morozova.pdfPosudek oponenta práce940,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Morozova.pdfPrůběh obhajoby práce264,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.