Title: Rodičovská odpovědnost v pojetí NOZ
Other Titles: Parental responsibility in the conception of the new Civil Code
Authors: Slezáčková, Barbora
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Spurná, Kristýna
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12826
Keywords: dítě;intervence;rekodifikace;rodičovská odpovědnost;rodina;rodinné právo
Keywords in different language: child;intervention;recodification;parental responsibility;family;family law
Abstract: Předkládaná diplomová práce podává ucelený pohled na současnou právní úpravu institutu rodičovské odpovědnosti. Toto téma je vzhledem k rekodifikaci soukromého práva v České republice velice aktuální. Diplomová práce se zaměřuje na tento institut právě ve světle občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) a odpovídá na otázky typu, jaké jsou důvody terminologické proměnlivosti tohoto institutu, jaké obsahové změny nová kodifikace přinesla, včetně vlivů nadnárodních, a zdali jde o změny zásadní a pozitivní. V práci se věnuji právnímu postavení dítěte v českém právním řádu a povinnostem a právům rodičů. Stěžejní částí diplomové práce je detailní analýza institutu rodičovské odpovědnosti, kde se hlouběji zabývám pravidly ovládající výkon rodičovské odpovědnosti a jejím obsahem. Závěrem se věnuji zajímavé, avšak mimořádně citlivé problematice, a to zásahům do výkonu rodičovské odpovědnosti. Hlavním cílem této práce je tedy poskytnout pohled na institut rodičovské odpovědnosti tak, jak je upraven v občanském zákoníku a kriticky zanalyzovat předešlou a současnou právní úpravu dané problematiky.
Abstract in different language: The present thesis gives a comprehensive view of the current legislation of the institute of parental responsibility. Due to the recodification of private law in the Czech Republic this topic is very current. This diploma thesis focuses on this institute in the light of the Civil Code and answers questions such as what are the reasons for the variability in terminology of this institute, which content changes the new codification has brought including the transnational effects, and if such changes are fundamental and positive. The thesis pays attention to the legal status of children in the Czech legal code and the rights and responsibilities of parents. The main part of the thesis is a detailed analysis of parental responsibility, which is deeply concerned with the rules controlling the exercise of parental responsibility and its content. Finally, the thesis deals with an interesting but extremely sensitive issue, which are the interferences to the exercise of parental responsibility. The main aim of this work is thus to provide insight on the institute of parental resposibility in the form in which it is regulated by the Civil Code and to critically analyze the antecedent and current legislation issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodicovska odpovednost v NOZ.pdfPlný text práce475,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Slezackova.pdfPosudek vedoucího práce890,6 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Slezackova.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Slezackova.pdfPrůběh obhajoby práce272,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.