Title: Hmotněprávní a procesněprávní aspekty ochrany osobnosti
Other Titles: Substantive and procedural aspects protection of personality
Authors: Bočková, Pavlína
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12831
Keywords: právo na ochranu osobnosti;všeobecné osobnostní právo;limity ochrany osobnosti;zákonné licence;žaloba na ochranu osobnosti;soudní judikatura
Keywords in different language: rights of protection of personality;general personal rights;limits of provided personality protection;limits of protection of personality;actions at law;court judicature
Abstract: Diplomovou práci o právu na ochranu osobnosti jsem rozdělila na část hmotněprávní a část procesněprávní. V části hmotněprávní jsem svou pozornost zaměřila na vymezení všeobecného osobnostního práva, včetně charakteristiky předmětu, subjektů a limitů. Důležitou částí, jsou limity poskytované ochrany osobnosti, které představují zákonné licence ať již umělecká, zpravodajská či úřední. V procesní části se především věnuji žalobám, prostřednictvím nichž může dotčená fyzická osoba uplatnit své právo na ochranu osobnosti. Významným prvkem jsou především soudní rozhodnutí, jelikož znalost osobnostně právní problematiky je založena především na znalosti soudní judikatury ať již soudů tuzemských v čele s Nejvyšším soudem nebo judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.
Abstract in different language: I dividend my thesis about the rights of protection of personality into parts: substantive and procedural. I aimed my attention to specify general personal rights including characterisation of the object, subjects and limits. The important part thereof includes limit sof provided personality protection rights which represent statutou licences such as artistic. In the procedural part thereof I primarily deal with actions at law, by means of which the natural person concerned may assert his right to personality protection. Legal decisions are most importantly cosidered a signifiant element as the knowledge of any legal issue related to personality i primarily based on acquaintance with court judicature of both inland courts led by the Supreme Court of that of the European Court of Human Rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hmotnepravni a procesnepravni aspekty ochrany osobnosti.pdfPlný text práce396,11 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bockova.pdfPosudek vedoucího práce964,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bockova.pdfPosudek oponenta práce633,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bockova.pdfPrůběh obhajoby práce262,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.