Title: Licenční smlouva podle nového občanského zákoníku
Other Titles: License agreement under the new Civil Code
Authors: Hosnedlová, Barbora
Advisor: Hák, Jan
Referee: Žikovská, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12838
Keywords: práva duševního vlastnictví;autorské právo;práva k průmyslovému vlastnictví;licence;licenční smlouva;nový občanský zákoník
Keywords in different language: intellectual property rights;copyright;industrial property rights;license;license agreement;new civil code
Abstract: Diplomová práce se zabývá odvětvím práva duševního vlastnictví, právní ochranou předmětů těchto vlastnických práv a právní úpravou licencí a licenčních smluv, jejichž prostřednictvím se udělují dispoziční práva k těmto výhradním vlastnickým právům. Cílem práce bylo poskytnout systematický přehled práv autorských a práv k průmyslovému vlastnictví spolu s přehledem druhů udělovaných licencí k těmto právům včetně náležitostí licenčních smluv k předmětům duševního vlastnictví v souvislosti s vlivem právní úpravy, kterou zavádí nový občanský zákoník. Součástí je také rozbor ustanovení nového občanského zákoníku a porovnání těchto ustanovení s právní úpravou, kterou nahradil. V první kapitole jsou definována práva autorská a práva k průmyslovému vlastnictví, jsou zde charakterizovány jednotlivé předměty jejich právní ochrany, zákonné podmínky a prostředky udílení této ochrany. Ve druhé kapitole jsou charakterizované jednotlivé druhy licencí udělovaných k předmětům práv duševního vlastnictví včetně typových licenčních smluv a jejich povinných i nepovinných náležitostí, práv a povinností obou smluvních stran. Ve třetí kapitole jsou, vzhledem k právní úpravě zavedené novým občanským zákoníkem od 1.1.2014, rozebrána a zhodnocena jednotlivá ustanovení tohoto nového občanského zákoníku, týkající se právní úpravy duševního vlastnictví, licencí a licenčních smluv. Poslední, čtvrtá kapitola je zaměřena na porovnání "staré" právní úpravy platné do 31.12.2013 a úpravy podle nového občanského zákoníku účinné od 1.1.2014. Dále jsou zde uvedeny některé nejpodstatnější změny, které se na základě účinnosti nového občanského zákoníku promítly v praxi kolektivního správce.
Abstract in different language: This Diploma thesis deals with intellectual property rights, legal protection of the subjects of these property rights and adjustment (legislation) of licenses and license agreements, through which are confered the rights of disposal for these exclusive proprietary rights. The aim of the thesis was to provide a systematic overview of copyright and industrial property rights, along with an overview of types of licenses which are granted to these rights, including the requirement of licensing agreements for the subjects of intellectual property in connection with the impact of legislation introduced by the new Civil Code. It also includes analysis of the provisions of the new Civil Code and comparing these with the provisions of old legislation which were replaced by the new Civil Code. The first chapter defines the copyrights and industrial property rights, there are characterized different objects of this legal protection. This part charakterizes different legal requirements and means of granting of this protection. In the second chapter are characterized different types of licenses granted to the subjects of intellectual property rights including types of license agreements and the mandatory and optional requirements, rights and obligations of both parties. In the third chapter, with respect to legislation introduced by the new Civil Code from 1.1.2014, are analyzed and evaluated the various provisions of the new Civil Code, relating to rules of intellectual property rights, licensing and license agreements. The last one, charter four focuses on comparing the "old" law legislation (adjustments) applicable to 31.12.2013 and adjustments under the new Civil Code, which is effective from 1.1.2014. This charter also contains some of the most important changes which have been reflected in the practice of collective administrator, based on the efficiency of the new Civil Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPHosnedlova.pdfPlný text práce5,37 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hosnedlova.pdfPosudek vedoucího práce950,1 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hosnedlova.pdfPosudek oponenta práce589,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hosnedlova.pdfPrůběh obhajoby práce311,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.