Title: Odpovědnost v občanském právu
Other Titles: Liability in Civil law
Authors: Kubartová, Erika
Advisor: Pauly, Jan
Referee: Hák, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12843
Keywords: odpovědnost;právní odpovědnost;občanskoprávní odpovědnost;teorie odpovědnosti;druhy odpovědnosti;odpovědnost za škodu;odpovědnost za vady;odpovědnost z prodlení;bezdůvodné obohacení;funkce odpovědnosti;právní úprava odpovědnosti
Keywords in different language: liability;legal liability;civil liability;types of liability;liability for defect;liability for delay;unjust enrichment;function of liability
Abstract: Tato diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Po kapitole úvodní, která uvádí do problematiky, vysvětluje druhá kapitola pojem odpovědnost, jak jej známe z běžného života, poté ji definuje jako právní odpovědnost, kterou nalézáme napříč celým právním systémem. Třetí kapitola, která je stěžejní v této práci, se věnuje občanskoprávní odpovědnosti. Vysvětluje její pojem a snaží se ji pomocí tohoto pojmu a právních teorií definovat. Dále tato kapitola zhodnotí dvě nejčastěji zástávané právní teorie (občanské) odpovědnosti. Poté se práce věnuje krátké komparaci deliktního práva s evropskými standardy a dále druhům občanské odpovědnosti, kde je největší pozornost věnována odpovědnosti za škodu, jelikož je základem celé občanskoprávní odpovědnosti. V této práci jsou také rozebrány funkce občanskoprávní odpovědnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje právní úpravě odpovědnosti v občanském právu, a to nejprve úpravě účinné do r. 2013 a následně úpravě od r. 2014 z důvodu účinnosti nového občanského zákoníku, včetně vysvětlení nových pojmů, které byly v nové úpravě přidány. V závěrečné kapitole dojde ke shrnutí odpovědnosti v občanském právu a následnému zhodnocení nové úpravy s ohledem na nastávající změny v našem občanském právu.
Abstract in different language: This thesis is divided into five chapters. After the introductory chapter, which presents the issue a second chapter explains the concept of liability as we know it from everyday life, then it is defined as the legal liability which we can find throughout the legal system. The third chapter, which is crucial in this work is devoted to civil liability. It explains the concept and tries to do so using the legal theories. Furthermore, this chapter will evaluate the two most espoused legal theories of liability. After that the work deals with a brief comparison of Tort Law with European standards and forms of civil liability, where priority is given to liability for damage, as it is the basis of civil liability as a whole. Its functions are also mentioned. The fourth chapter deals with the civil libability legislation, firstly the legislation effective until 2013 and then the new legislation of 2014 following the new Civil Codex after it came into effect, including explanation of new concepts that have been added in the new regulation. In the final part a summarization of liability in civil law follows and then the chapter continues with the evaluation of the new regulation with regards to the impending changes of liability in czech civil law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace - FINAL.pdfPlný text práce883,72 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kubartova.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kubartova.pdfPosudek oponenta práce954,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kubartova.pdfPrůběh obhajoby práce279,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.