Title: Využití kruhového provozu ve výuce tělesné výchovy na 1. stupni základních škol
Other Titles: The use of a circular working in teaching of the physical education at the elementary schools
Authors: Šubrtová, Dana
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12867
Keywords: kruhový provoz;1. stupeň základní školy;tělesná výchova
Keywords in different language: circular operations;1st grade at elementary school;physical education
Abstract: Diplomová práce vznikala s cílem vytvořit několik návrhů kruhových provozů a ukázek nápadů pro přirozený rozvoj pohybových schopností žáků na 1. stupni základních škol. A zároveň, aby tyto návrhy mohly sloužit jako zdroj informací a inspirace pro pedagogy vedoucí vyučovací jednotky tělesné výchovy. Teoretická část diplomové práce zahrnuje obecné i bližší informace z oblasti didaktiky tělesné výchovy, či informace ke kruhovému tréninku a kruhovému provozu. Dále také obsahuje informace o pohybu, pohybových schopnostech či fyzickém a psychologickém vývoji dítěte v mladším školním věku. Praktická část jedná o možnostech rozdělení do skupin či příprav potřebného nářadí a náčiní. Zahrnuje návrhy na kruhové provozy. Hlavním bodem praktické časti je, že převádí některé teoretické poznatky a informace do reality. Proto v této části práce najdeme i zpětnou vazbu z realizací některých provozů. Věříme, že každý začínající učitel či zkušený pedagog ocení vyzkoušené aktivity, kterými mohou zpestřit svoji výuku.
Abstract in different language: The diploma thesis was created in order to create several circular plants designs and ideas for natural examples of development movement abilities for students on the 1st grade at elementary schools. At the same time, these should be used as a source of information and inspiration for teachers of physical education. The theoretical part includes general information of the methodology of physical education, or information about circular training and circulal operations. It also contains information about motor abilities. Physical and psychological development of the child in the early school age. The practical part deals with the possibility of splitting into groups and preparation of necessary tools and equipment. It includes suggestions for circular operations. The main point of the practical part is that it converts some theoretical knowledge and information into reality. Therefore, in the last part of this work we find the implementation of some operations and their feedback. I believe that every beginner teacher or an experienced pedagogue appreciate tested activities, which may enrich their teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_kruhovy_provoz_Subrtova.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
SUBRTOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce169,75 kBAdobe PDFView/Open
SUBRTOVA OP.pdfPosudek oponenta práce293,51 kBAdobe PDFView/Open
SUBRTOVA.pdfPrůběh obhajoby práce58,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.