Title: Příprava a realizace metodického postupu při nácviku střelby IPSC pro věkovou kategorii středního a staršího školního věku
Other Titles: Preparation and implementation of methodological procedure for practicing shooting IPSC for the middle and older school age category
Authors: Knapp, Jan
Advisor: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12871
Keywords: praktická střelba;IPSC;airsoft;střední školní věk;starší školní věk;pohybová aktivita
Keywords in different language: practical shooting;IPSC;airsoft;middle school age;older school age;physical activity
Abstract: Diplomová práce obsahuje metodický postup nácviku střelby IPSC pro věkovou kategorii středního a staršího školního věku. Navržená metodika byla realizována v klubu IPSC Leiko Plzeň v průběhu ročního tréninkového cyklu se skupinou chlapců a dívek ve věkovém rozmezí 10-16 let s rozdílnou vstupní dovednostní střeleckou úrovní. Metodická řada je podrobně popsána z hlediska nácviku jednotlivých dovedností s uvedením různých variant dosažení optimální techniky, popisem možných chyb a doplněna podrobnou fotodokumentací. Práce obsahuje i příklady pohybových cvičení pro optimální rozvoj motorických schopností promítajících se do výkonu v praktické střelbě odpovídajících zvolené věkové skupině.
Abstract in different language: The thesis contains a methodical procedure for practice of IPSC shooting for the middle and older school age cathegory. The proposed methodology was implemented in the club IPSC Leiko Plzen during the annual training cycle with a group of boys and girls ranging in age from 10 to 16 years with different input shooting skill levels. Methodical procedure is described in terms of individual skills training, specifying various options to achieve the optimal technique, contains a description of possible errors and complemented by a detailed photo documentation. The thesis also includes examples of motion exercises for the optimal development of motor skills involved in performance in practical shooting corresponding to the selected age cathegory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_Knapp.pdfPlný text práce3,69 MBAdobe PDFView/Open
KNAPP VP.pdfPosudek vedoucího práce173,71 kBAdobe PDFView/Open
KNAPP OP.pdfPosudek oponenta práce120,79 kBAdobe PDFView/Open
KNAPP.pdfPrůběh obhajoby práce48,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.