Title: Analýza vztahu mezi pohybovou a kognitivní inteligencí
Other Titles: Analysis of the relation between move and cognitive inteligence
Authors: Šíša, Jiří
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12942
Keywords: pohybová inteligence;kognitivní inteligence;motorické testy;IQ test;motorická docilita
Keywords in different language: bodily kinesthetic inteligence;cognitive inteligence;motorical tests;IQ test;motorical docility
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi úrovní pohybové a kognitivní inteligence. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popisovány počátky vědeckého zkoumání inteligence, vývoj významu pojmu inteligence a základní koncepce a modely inteligence současné doby. Zvláštní část je věnována vymezení tělově pohybové inteligence. Praktická část je koncipována jako výzkumné šetření u studentů ZČU prostřednictvím standardizovaných testů "Analýza struktury inteligence ISA" a "Motorický test paží MTP". Výsledná data jsou statisticky zpracována.
Abstract in different language: This bachelor work deals with the relation between the level of physical and cognitive inteligence. It is divided into two parts, theoretical and practical parts. The begginings of science researches of inteligence, the development of the term "inteligence", basic approaches and current inteligence models are described in theoretical part. Special interest is aimed to definate bodily-kinesthetic inteligence. Practical part is constructed as a research of students of the University of West Bohemia via standardised methods "analysis of inteligence structure ISA" and "Motorical arms test - MTP" The result datas are statisticaly analysed and sumarised.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Sisa.pdfPlný text práce454,1 kBAdobe PDFView/Open
Sisa - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce436,76 kBAdobe PDFView/Open
Sisa - oponent.pdfPosudek oponenta práce317,21 kBAdobe PDFView/Open
Sisa - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce110,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.