Title: Řízení údržby ve strojírenských podnicích
Other Titles: Maintenance management in engineering enterprises
Authors: Zoubek, Michal
Advisor: Kleinová, Jana
Kamaryt, Tomáš
Referee: Miller, Antonín
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13182
Keywords: životní cyklus produktu;povýrobní fáze;údržba;totálně produktivní údržba;stomatologická souprava;zhodnocení;návrh
Keywords in different language: product life cycle;PLM;post production phases;maintenance;total productive maintenance;dental unit;evaluation;proposal
Abstract: Bakalářská práce se zabývá údržbou ve strojírenských podnicích. Údržba patří do definovaných povýrobních fází životního cyklu produktu. Z procesu údržby byla dále vybrána metoda totálně produktivní údržba. Praktická část se zaměřuje na případovou studii konkrétního zařízení, a tím je stomatologická souprava Diplomat DC350. U stomatologické soupravy je popsán současný stav údržby, který je v další kapitole zhodnocen, a jsou identifikována problémová místa. Výsledkem práce je návrh údržby stomatologické soupravy v podobě aplikace principů TPM na zařízení.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with maintenance in engineering enterprises. Maintenance belongs to the defined post production phases of the product lifecycle. Then from the maintenance process was chosen the method total productive maintenance. The practical part focuses on a case study of particular device, and that is the dental unit Diplomat DC350. For dental unit is described the current state of maintenance, which is evaluated in the next chapter and problem parts are identified. Result of work is proposal maintenance of dental unit in the form of application principles method TPM on device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Rizeni udrzby ve strojirenskych podnicich Michal Zoubek.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Zoubek.PDFPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Zoubek.PDFPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Zoubek.PDFPrůběh obhajoby práce630,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.