Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: The influence of surroundings on a specific company
Authors: Úterská, Jitka
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13373
Keywords: Okolí podniku;PEST analýza;Porterův model konkurenčních sil;SWOT analýza;SPACE analýza
Keywords in different language: Surroundings of company;PEST analysis;Porter's model of competitive forces;SWOT analysis;SPACE analysis
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je analýza vlivů okolí působící na podnik pomocí zvolených metod. V práci jsou charakterizovány jednotlivé faktory makrookolí, které na podnik mají vliv. Následně je využita metoda PEST, která hodnotí dopad těchto makroekonomických vlivů na podnik Škoda machine tool. Pro analýzu mezoprostředí je použit Porterův model konkurenčních sil, pro zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb SWOT analýza a SPACE analýza, využívaná ve strategickém řízení, jejíž vyhodnocení stanovuje vhodnou marketingovou strategii. Výsledkem těchto analýz je, že podniku se naskytuje několik příležitostí, které může využít pro zvýšení konkurenceschopnosti. Také má jisté výhody před ostatními podniky v tomto odvětví, především v technologii, které zajišťují podniku přední pozici mezi konkurenty. Mezi slabé stránky podniku lze zařadit získávání kvalifikovaných zaměstnanců na vedoucí pozice a finanční situace podniku. Na základě zjištěných výsledků z těchto analýz jsou navržena doporučení, která by tyto aspekty mohla zlepšit.
Abstract in different language: The content of this bachelor thesis is to analyze effects of surroundings which affect the company using the selected methods. At work describes on individual factors of macro surroundings, which on the company have influence. Subsequently, is used method of PEST, which evaluates impact of these macroeconomic influences the company Škoda machine tool. For analysis "mezoprostředí" used Porter's model of competitive forces, to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats SWOT analysis and SPACE analysis used in strategic management, whose evaluation determines appropriate marketing strategy. The result of these analyzes is that the company has several opportunities, which can be used to increase competitiveness. Also has some advantages over other companies in this sector, especially in technology, providing the company a leading position among competitors. The weaknesses the company classified finding qualified employees for leader position and financial situation. Based on the results of these analyzes are proposed recommendations that these aspects could be improved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Uterska.pdfPlný text práce11,43 MBAdobe PDFView/Open
BP_uterska_VP.pdfPosudek vedoucího práce671,23 kBAdobe PDFView/Open
BP_uterska_OP.pdfPosudek oponenta práce602,95 kBAdobe PDFView/Open
uterska.PDFPrůběh obhajoby práce700,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.