Title: Návrh slitiny mědi na odlitky hudebních nástrojů
Other Titles: The Design of Copper Alloy for the Castings of Musical Instruments
Authors: Bricín, David
Advisor: Kříž, Antonín
Hála, Miroslav
Referee: Benešová, Soňa
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13479
Keywords: odlévání;odlitek;zabíhavost;poréznost;simulace;Procast
Keywords in different language: cast;casting;fluidity;porosity;simulation;Procast
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá a řeší problematiku výroby drobných odlitků používaných pro výrobu hudebních nástrojů ve společnosti AMATI DEMAK s.r.o. Hlavním cílem této práce je návrh řešení, které umožní vyrábět odlitky o nižší vnější a vnitřní poréznosti, která má za následek praskání těchto odlitků. V prvé části této práce- rešeršní je čtenář seznámen s technologií výroby, kterou tato společnost pro výrobu odlitků využívá. Dále je v krátkosti seznámen s dalšími možnými technologiemi, které jsou pro výrobu součástek pro hudební průmysl používány. Po základním seznámení s používanými technologiemi, je čtenář dále seznámen s používanými slitinami a vlastnostmi roztaveného kovu především jeho zabíhavostí. Na tyto dvě kapitoly navazuje kapitola, která se zabývá vadami, které během procesu odlévání vznikají a možnostmi jejich detekce. V navazujících dvou kapitolách je čtenář seznámen se základními výpočty, které se vztahují k návrhu odlitku a procesu odlévání a také je seznámen s prostředím programu PROCAST, který slouží k návrhu procesu odlévání pomocí a pomocí kterého byly provedeny výpočty pro experimentální část této práce. V druhé experimentální části je řešena vlastní problematika výroby drobných odlitků. V prvé kapitole je čtenář seznámen s dodanými vzorky od společnosti AMATI DEMAK s.r.o. a jejich vyhodnocením. Po této kapitole je dále seznámen s návrhem řešení nalezené problematiky a výsledky simulačního výpočtu pro jednotlivé varianty, které byly získány za použití výše zmíněného programu PROCAST. Za touto kapitolou práce pokračuje vyhodnocením druhé skupiny vzorků, které byly vyrobeny- odlity ve společnosti AMATI DEMAK s.r.o. na základě výsledků simulačního výpočtu. Touto kapitolou se tato diplomová práce dostává do svého závěru, v kterém je provedena vlastní diskuse nad výsledky získanými během jejího zpracování. V úplném závěru práce je uvedeno její celkové zhodnocení a doporučení pro další postup při výrobě- odlévání drobných součástek pro hudební průmysl ve společnosti AMATI DEMAK s.r.o.
Abstract in different language: This thesis deals with and addresses the issue of production of small castings used for making musical instruments at AMATI DEMAK s. r. o. The main objective of this work is to design a solution that will allow the manufacture of castings with lower external and internal porosity which results in cracking of the casting. In the first part of this work - research , the reader learns about the technology which the company uses for castings. (S)he is briefly acquainted with other kinds of technologies that are used to make components for the music industry. After a basic introduction to the technology used , the reader is familiarized with the applicable alloys and molten metal properties especially its fluidity. These two chapters are followed by a chapter dealing with the defects that arise during the casting process and the possibilities of their detection. In the next two chapters the reader gets familiar with the basic calculations that relate to the draft casting and casting process and with the environment of Procast , which is used to design the casting process through and through which the calculations for the experimental part of this work were performed. The second experimental part deals with the problems of small castings production . In the first chapter the reader gets familiar with supplied samples from AMATI DEMAK Ltd and their evaluation. After this chapter they also learn about configuration of the issues found and the results of the simulation calculation for individual variants that were obtained using the above mentioned program Procast . In the next chapter, the work evaluates the second group of samples that have been made - cast at AMATI DEMAK Ltd based on the results of the simulation calculation . The following chapter of this thesis incorporates a conclusion that is performed in a private discussion of the results obtained during its processing. The last part of the thesis includes the overall assessment and recommendations for next steps in producing, i.e. the casting of small parts for the music industry at AMATI DEMAK Ltd.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BRICIN_David_DP_NAVRH_SLITINY_MEDI _NA_ODLITKY_HUDEBNICH_NASTROJU.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Bricin.tifPosudek vedoucího práce102,01 kBTIFFView/Open
OP_Bricin.tifPosudek oponenta práce210,59 kBTIFFView/Open
Prubeh_Bricin.tifPrůběh obhajoby práce40,64 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.