Title: Aspekt egodeismu ve filosofické a beletristické reflexi
Other Titles: Aspect of Egodeism in the View of Phiposophy and Imaginative Literature
Authors: Křenová, Tereza
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13589
Keywords: Friedrich Nietzsche;Fedor Michajlovič Dostojevský;Leonid Andrejev;Ladislav Klíma;egodeismus;egosolismus;nadčlověk;ludibrionismus
Keywords in different language: Friedrich Nietzsche;Fedor Michajlovič Dostoevsky;Leonid Andreyev;Ladislav Klíma;egodeism;egosolism;superman;ludibrionism
Abstract: Práce se zabývá tématem egodeismu v dílech Friedricha Nietzscheho, Ladislava Klímy, Leonida Andrejeva a F.M. Dostojevského. Cílem práce bylo podat souhrnnou studii o egodeismu a provést závěrečnou komparaci na základě vysvětlených koncepcí. Z komparace je zřejmé, že egodeismus vnímali zmiňovaní autoři značně individuálně, přesto je ale možné nalézt v jejich koncepcích určité shody.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with the egodeism in the works of Friedrich Nietzsche, Ladislav Klima, Leonid Andreyev and F.M. Dostoevsky. The objective of bachelor´s thesis was to provide comprehensive study of egodeism and make a final comparison based on the concepts explained. In the comparison is obvious that the mentioned authors egodeism perceived very individually, yet it is possible to find in their conception of a consensus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Krenova, Bakalarska prace 2014.pdfPlný text práce216,64 kBAdobe PDFView/Open
krenova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce166,06 kBAdobe PDFView/Open
krenova_kratochvil.pdfPosudek oponenta práce167,33 kBAdobe PDFView/Open
O_krenova.pdfPrůběh obhajoby práce80,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.