Title: Zákaz diskriminace v právu EU
Other Titles: Prohibition of discrimination in EU law
Authors: Svoboda, Michal
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Křivka, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13719
Keywords: diskriminace;zákaz diskriminace;rovnost;judikatura SDEU;veřejný ochránce práv;primární právo;sekundární právo;mediace;Antidiskriminační zákon
Keywords in different language: discrimination;prohibition of discrimination;equality;case-law of the Court of justice of the EU;ombudsman;primary law;secondery law;mediation;Antidiscrimination act
Abstract: Diplomová práce Zákaz diskriminace v právu EU se v první kapitole zaměřuje na principy rovnosti a zákazu diskriminace, jejich význam a jednotlivé typy. Další kapitola pojednává o zdrojích Evropského antidiskriminačního práva a dále o jednotlivých diskriminačních kritériích, která jsou doplněna judikaturou Soudního Dvora Evropské Unie. Následující kapitola je věnována vnitrostátní antidiskriminační právní úpravě v České republice. Poslední část práce je zaměřena na možnosti ochrany před diskriminací z pohledu obyvatele České republiky.
Abstract in different language: Thesis called Prohibition of discimination in EU law in the first chapter focuses on the basic concepts of equality and the prohibition of discrimination, its' meaning and particular kinds of disctimination and equality. The next chapter deals with sources of the anti-discrimination law of the EU and also with various discriminatory conduct which are illustrated by case-law of the Court of Justice of the EU. Following chapter is about national anti-discrimination legislation of the Czech Republic. The last part is focused on the possibilities of protection against discrimination from the perspective of the inhabitants of the Czech Republic
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Svoboda Michal.pdfPlný text práce570,94 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda FO.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda KR.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce435,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.