Title: Pracovní činnosti na 1. stupni základní školy praktické
Other Titles: Work activities in the first grade of primary school practical
Authors: Kunartová, Marcela
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13744
Keywords: základní škola praktická;pracovní činnosti;výchova;vzdělávání;lehká mentální retardace;Člověk a svět práce;materiál
Keywords in different language: practical primary school;labor activities;education;mild mental retardation;Man and world of work;material
Abstract: Diplomová práce se zabývá pracovními činnostmi na prvním stupni základní školy praktické. Jsou zde popsány zvláštnosti žáků s mentální retardací. Práce popisuje také vzdělávací oblast Člověk a svět práce podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ? přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Druhá část obsahuje konkrétní návrhy činností pro 1. ? 5. ročník v hodinách pracovních činností, které odpovídají věkovým a rozumovým schopnostem žáků s lehkou mentální retardací. Pracovní náměty vycházejí z vlastních zkušeností a všechny byly v praxi ověřeny se žáky základní školy praktické.
Abstract in different language: This thesis deals with labor activities at the first grade of practical primary school. There are described the special features of students with mental retardation. The work also describes the educational area of Man and the World of work, according to the Framework Educational Programme for Basic Education - Annex regulating the education for students with mild mental disabilities. The second part contains specific proposals for activities for 1st to 5th grade in lessons of labor activities that match the age and racional abilities for students with mild mental retardation. Working suggestions are based on their own experiences and they all had been verified in practice with pupils from practical primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Marcela Kunartova (PDF).pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Kunartova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce112,78 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Kunartova-2x.pdfPosudek oponenta práce295,12 kBAdobe PDFView/Open
Kunartova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.