Title: Deminutiva v německých a českých frazeologismech
Other Titles: Diminutives in german and czech phraseology
Authors: Kunešová, Barbora
Advisor: Menclová, Hana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13837
Keywords: zdrobněliny;frazeologie;slovotvorba;funkce deminutiv;modifikace;český jazyk;německý jazyk
Keywords in different language: diminutives;phraseology;word formation;function of diminutives;modification;czech language;german language
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá deminutivy v českých a německých frazeologismech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem deminutiv, jejich funkcí a tvořením v českém i německém jazyce. Další část je věnována frazeologii a jejím znakům. Jsou představeny dvě klasifikace frazeologismů, z nichž jedna slouží jako podklad pro praktickou část. V praktické části jsou všechny vyhledané frazeologismy, které obsahují deminutiva, rozděleny podle vybrané klasifikace a následně je vyhodnoceno, jaký typ frazeologismů obsahující deminutiva v obou jazycích převládá.
Abstract in different language: This thesis deals with diminutives in Czech and German phraseology. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part provides the description of diminutives, their function and word formation of diminutives in both languages. Next part focuses on phraseology and its characteristic features. Two classifications of idioms are presented, one of which serves as a basis for the practical part. In the practical part are all found idioms that contain diminutives, divided by the selected classification and subsequently evaluated what type of idioms containing diminutives in both languages predominates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diminutive in deutschen und tschechischen Phraseologismen.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
kunesova_vp.pdfPosudek vedoucího práce417,93 kBAdobe PDFView/Open
kunesova_op.pdfPosudek oponenta práce421,63 kBAdobe PDFView/Open
kunesova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce128,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.