Title: Komediální videa německého komika Kaya Yanar ve vyučování němčiny jako cizího jazyka; Možnosti využití pro jazykovou úroveň B1/B2
Other Titles: Comedy video records of german comedian Kaya Yanar in education DaF; Prepared for the language level B1/B2
Authors: Thomas, Šárka
Advisor: Tonsern, Clemens
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13839
Keywords: komediální videa;Kaya Yanar;vyučování německého jazyka;úkoly
Keywords in different language: comedy videos;Kaya Yanar;teaching german language;tasks
Abstract: Tato práce se zabývá použitím komediálního videa německého komika Kaya Yanar ve vyučování němčiny jako cizího jazyka. První kapitola popisuje vývoj řeči jako takové a úloze obrazu v tomto procesu, vývoj vyučovacích metod, použití různých médií ve vyučování a rozdílné přednosti a nedostatky různých žánrů vzhledem k jejich použití ve vyučování. Druhá kapitola se věnuje komediálnímu žánru, jeho vývoji, německým komikům současnosti a srovnává přednosti a nedostatky komediálního videa s jinýmy žánry při jejich použití ve vyučování. Třetí kapitola pojednává o německém komiku Kaya Yanar a o použití jeho skečí ve vyučování. Ve čtvrté kapitole jsou zpracovány tři videa komika Kaya Yanar. Ke každému videu je vypracováno několik úkolů, které se soustředí na procvičení všech jazykových dovedností. Úkoly jsou určeny pro jazykovou úroveň B1 až B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Abstract in different language: This work deals with the use of comedy videos of German comedian Kaya Yanar in teaching German as a foreign language. The first chapter describes the development of speech and the role of the image in this process, the development of teaching methods, the use of different media in teaching and different strengths and weaknesses of various genres due to their use in the classroom. The second chapter is devoted to comedy genre, its development, the present German comedians and compare the strengths and weaknesses of comedy videos with different genres in their use in the classroom. The third chapter deals with the German comedian Kaya Yanar and usage of his sketches in the classroom. In the fourth chapter there are the three videos of comedian Kaya Yanar worked out. Several tasks are drafted for each video that focus on practicing of all language skills. Tasks are defined for language level B1 to B2 of the ESOL.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA Sarka Thomas 2014.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
thomas_vp.pdfPosudek vedoucího práce471,25 kBAdobe PDFView/Open
thomas_op.pdfPosudek oponenta práce381,97 kBAdobe PDFView/Open
thomas_obh.pdfPrůběh obhajoby práce100,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.