Title: Stýkání a potýkání českého a německého školství v Blížejově / Berührungen und Auseinandersetzungen des tschechischen und deutschen Bildungssystem in Blisowa (tsch. Blížejov)
Other Titles: Contact and conflict of Czech and German education in Blížejov
Authors: Kubíková, Kristýna
Advisor: Stočes, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13851
Keywords: Blížejov;pohraniční oblast;česko-německé vztahy;školství
Keywords in different language: Blisowa;borderline area;czech-german relations;education
Abstract: Tato práce pojednává o českém a německém školství v obci Blížejov (nedaleko Horšovského Týna), kde byla do roku 1945 většina obyvatel německy hovořící příslušnosti a Češi byli vnímáni jako menšina. Autorka nejprve stručně podá informace o historii obce v kontextu s česko-německými vztahy. Dále zmiňuje v dějinných souvislostech problematiku a důležité události, které probíhaly v letech 1896-1953. Přitom využívá především zprávy z dochovaných školních kronik, snaží se vymezit body česko-německého soužití či poukázat na případné konflikty nebo spolupráci. Důraz je také kladen na popis školství a snahu zachytit pocity či národní uvědomění pisatele kronik.
Abstract in different language: This work deal with the Czech and German education system in Blížejov (not far from Horšovský Týn), where was up to 1945 the majority of inhabitants German-speaking, and Czechs were considered a minority. At first, the autor briefly introduces informations about the history of the locality in context with Czech-German relationships. Further, she mentions the issue and events, that took place in 1896-1953. While dealing with this, the autor above all uses information from extant school chronicles, specifies the particular pieces of Czech-German coexistence, or point out potential conflicts or cooperation. Description of the education system and struggle to capture the feelings or national identity of the autor of the chronicles is laid special emphasis upon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit Kubikova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
kubikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce448,74 kBAdobe PDFView/Open
kubikova_op.pdfPosudek oponenta práce272,32 kBAdobe PDFView/Open
kubikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce124,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.