Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWolfová, Jitka
dc.contributor.authorKučera, Petr
dc.contributor.refereeHromada, Miroslav
dc.date.accepted2014-05-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:38Z-
dc.date.available2012-03-21cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:38Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier51380
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14001
dc.description.abstractV první kapitole uvádím definici právního úkonu, zmiňuji se o jeho druzích a dále popisuji a charakterizuji nutné náležitosti právního úkonu, na konci kapitoly rovněž hovořím o právním jednání. Druhá kapitola se týká absolutní a relativní neplatnosti, zde představuji hlavní znaky obou koncepcí, nastiňuji jejich historický vývoj, dále pak výhody i nevýhody obou přístupů a to, čím se od sebe vzájemně odlišují. Třetí kapitola pojednává o pojmu exekuce, uvádím v ní, jaké druhy exekucí český právní řád zná a co je pro ně určující, ke konci kapitoly jsem si dovolil krátkou zmínku o dopadu rozsáhlé novely exekučního řádu, která nabyla účinnosti v mezidobí od zvolení tématu práce do jejího odevzdání. Čtvrtá kapitola je zaměřena na průběh exekučního řízení se zmínkou o účinnosti jednotlivých inhibitorií pro povinného. V páté kapitole se rozepisuji o právních úkonech povinného, jejich absolutní a relativní neplatnosti, procesních institutech generálního a speciálního inhibitoria, popisuji vývoj obou institutů v běhu času a snažím se zamyslet nad problémy a nejasnými situacemi, které v praxi již nastaly nebo které mohou v souvislosti s oběma zákazy v praktickém životě teprve nastat, zaměřuji se též na možné obejití obou institutů povinným. Poslední kapitolu zakončuji objasněním dalšího procesního institutu, kterým je arrestatorium.cs
dc.format77 s. (152 265 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávní úkoncs
dc.subjectneplatnostcs
dc.subjectabsolutní neplatnostcs
dc.subjectrelativní neplatnostcs
dc.subjectexekucecs
dc.subjectexekuční řízenícs
dc.subjectinhibitoriumcs
dc.subjectgenerální inhibitoriumcs
dc.subjectspeciální inhibitoriumcs
dc.titleAbsolutní a relativní neplatnost právních úkonů povinného v exekučním řízenícs
dc.title.alternativeReal and relative non-compliance of judiciary compulsory procedures in execution proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the first chapter the definition of a legal act , refers to the species and its further describe and characterize the necessary requisites of a legal act , the end of the chapter also speak of the legal proceedings.  The second chapter concerns the absolute and relative nullity , here I present the main characteristics of both concepts , I outline the historical development , as well as the advantages and disadvantages of both approaches and what makes them differ from each other .  The third chapter deals with the concept of execution, mention it , what types of foreclosures Czech legal order and knows what is best for them, indicating the end of the chapter, I ventured a brief mention of the impact of extensive amendment to the Enforcement Regulations, which came into effect in the period between the election of the work, in its submission .  The fourth chapter focuses on the course of enforcement proceedings with reference to the effectiveness of individual inhibitorií the principal.  In the fifth chapter expands upon the statutory legal acts , their absolute and relative nullity process Institutes of General and Special inhibitoria , describe the development of both institutions in the course of time and I try to think about the problems and unclear situations , which in practice has arisen or which may arise in connection with both prohibitions in real life yet to come , my focus is also possible to circumvent both institutes mandatory . The last chapter ended further clarification of the procedural Institute, which is arrestatorium .en
dc.subject.translatedlegal acten
dc.subject.translatedannulmenten
dc.subject.translatedabsolute nullityen
dc.subject.translatedrelative nullityen
dc.subject.translatedexecutionen
dc.subject.translatedexecution proceedingsen
dc.subject.translatedinhibitoriumen
dc.subject.translatedgeneral inhibitoriumen
dc.subject.translatedspecial inhibitoriumen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kucera-1.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Kucera-2.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Kucera Petr.pdfPrůběh obhajoby práce418,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.