Title: Analýza novodobých autentických textů z pohledu lexikální morfologie (identifikace použitých procesů pro slovotvorbu). Statistické a kvalitativní zhodnocení situace a vyvození závěrů o současné slovotvorbě v anglickém jazyce.
Other Titles: An analysis of modern authentic texts from the point of view of lexical morphology with the focus on newspapers and advertisments
Authors: Zeman, Michal
Advisor: Stašková, Naděžda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14423
Keywords: slovo;slovotvorba;složeniny;derivace;konverze;produktivita;frekvence;výskyt;noviny;reklamy
Keywords in different language: word;word-formation;compounding;affixation;conversion;productivity;frequency;newspapers;advertisements;occurence
Abstract: Tato bakalářské práce si dává za úkol prozkoumat slovotvorné procesy v anglicky psaných textech se zaměřením na noviny a reklamy, součástí bude rovněž analýza dvou novinových článků a dvou reklam. Každé slovo bude vyhledáno ve slovníku pro případné zjištění užitých slovotvorných procesů a následně bude vytvořen seznam slovotvorných procesů v závislosti na frekvenci výskytu. Bakalářská práce také pokryje současnou situaci moderní anglické slovotvorby, která bude podpořena analýzou anglických textů. Hlavním cílem práce je zjistit, které typy slovotvorby jsou v anglických novinových článcích a reklamách nejčastěji užívané. Práce rovněž poskytne pohledy na možný budoucí vývoj slovotvorby.
Abstract in different language: This undergraduate thesis aims to investigate word-formation processes in English-written newspaper texts and advertisements and will include an analysis of two of aforementioned types of texts. Each word is going to be searched in lexical dictionaries, described and searched for potential word-formation processes used during the creation of the word, forming a list of word-formation processes used in texts according to their frequency. The undergraduate thesis will also cover the current situation in contemporary English word-formation, which are going to be supported by the analysis of English texts. The main object of the thesis is to determine which types of word-formation are the most widely used in English newspaper texts and advertisements. It will also offer suggestions on how may word-formation develop throughout the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace v4(1).pdfPlný text práce885,34 kBAdobe PDFView/Open
Zeman V.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Zeman o.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Zeman P.pdfPrůběh obhajoby práce309,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.