Title: Betty Friedan a její přínos v rámci druhé vlny amerického feminismu
Other Titles: Betty Friedan and her contribution to the second wave of american feminism
Authors: Stehlíková, Klára
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Kastnerová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14517
Keywords: Betty Friedan;feminismus;druhá vlna;patriarchát;bezejmenný problém;ženy;freudismus
Keywords in different language: Betty Friedan;feminism;second wave;women;patriarchy;nameless problem;freudism
Abstract: Předmětem práce jsou ústřední myšlenky a přínos americké feministky Betty Friedan na pozadí sociálního a myšlenkového kontextu doby. Dále se práce zabývá interpretací feminismu a rovněž reflexí patriarchátu, první vlny amerického feminismu a především pak druhé vlny amerického feminismu a jejích stěžejních problémů. Obsahem práce je také reflexe Freudismu z pohledu Betty Friedan a v neposlední řadě také a rozbor jejího hlavního díla "Ženská mystika" a v něm obsažených témat a problémů, především tzv. "bezejmenného problému."
Abstract in different language: The subject of labor are central ideas and benefit of the American feminist Betty Friedan in the background of social and intellectual context of the time. Furthermore, the work deals with the interpretation of feminism and also a reflection of patriarchy, the first wave of American feminism and especially second wave of American feminism and his key issues. The content of the work is also the reflection of Freudianism from the perspective of Betty Friedan and last but not least, analysis of her major work "The Feminine Mystique" and it contains themes and problems, in particular so-called "nameless problem."
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara Stehlikova-Betty Friedan a jeji prinos v ramci druhe vlny americkeho feminismu.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
stehlikova_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce182,33 kBAdobe PDFView/Open
stehlikova_kastnerova.pdfPosudek oponenta práce179,09 kBAdobe PDFView/Open
O_stehlikova.pdfPrůběh obhajoby práce89,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.