Title: Vliv zubní protetiky na kvalitu života seniorů
Other Titles: Impact of dental prosthetics on quality of life among the elderly population
Authors: Zárubová, Monika
Advisor: Langmajerová, Miroslava
Referee: Linhart, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14824
Keywords: zubní protetika;stomatologie;parodont;kvalita života;senioři
Keywords in different language: dental prosthetics;dentistry;periodontium;quality of life;seniors
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem zubní protetiky na kvalitu života seniorů. V teoretické části jsou popsány možnosti protetického ošetření seniorů a působení protetických náhrad na jejich život v rámci jejich užívání. Praktická část je zaměřena na zmapování problematiky a vnímání změn v kvalitě života seniorů, související s užíváním zubní náhrady, dostatečnou informovanost a míru dosaženého očekávání. Sběr dat je proveden metodou kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaného rozhovoru. Výstupem práce je návrh informační brožury na způsob užívání zubních náhrad.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with effect of dental prosthetics on quality of life of older people. Theoretical part include possibilities of prosthetic treatment of older people and effect of prosthetics on their life while using them. The aim of practical part is to find out and map perception changes and issues in older people's quality of life related to using prosthetic, sufficient knowledge and the level of achieved expectations. It is applied a qualitative method based on data collection and semistructured conversation survey. The outcome of the thesis is an educational booklet draft including manual how to use dental prostheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Monika__Zarubova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Zarubova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce460,64 kBAdobe PDFView/Open
Zarubova_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,04 kBAdobe PDFView/Open
Zarubova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce413,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.