Title: Výuka hodin anglické konverzace na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Teaching English Conversation Lessons in Upper Primary
Authors: Tomášková, Pavla
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15340
Keywords: konverzace;hodiny anglické konverzace;cíle výuky anglického jazyka;komunikační kompetence;komunikační aktivity;komunikativní přístup;Společný evropský referenční rámec pro jazyky;Rámcový vzdělávací program;autentické materiály;klíčové kompetence
Keywords in different language: conversation;english conversation lessons;goals of communicative language teaching;communicative competence;Common european framework for languages;Framework educational programme;authentic materials;key competencies
Abstract: Diplomová práce pojednává o současném stavu výuky hodin anglické konverzace na 2. stupni ZŠ v České republice. Zaměřuje se zejména na obsah a cíle hodin anglické konverzace a okrajově se také zabývá jejich organizací. V teoretické části je nejdříve detailně popsána konverzace, poté se práce zabývá možnými cíli výuky hodin konverzace. Dále je uvedeno, jakých konverzačních schopností by žáci 9. tříd měli dosáhnout podle Společného evropského referenčního rámce, a jaké jsou očekávané výstupy žáků podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky výzkumu provedeného jak prostřednictvím vyplnění dotazníků učiteli anglické konverzace na školách po celé České republice, tak i osobním interview s vyučujícím hodin anglické konverzace na 14. ZŠ v Plzni. Výsledky průzkumu jsou rozděleny do třech základních celků, jež se zaměřují na organizaci, cíle a náplň hodin anglické konverzace. Na základě průzkumu se ukázalo, že hodiny konverzace poskytují jedinečnou možnost k procvičování všech čtyř základních řečových dovedností, rozvíjení celé řady kompetencí, a začleňování zajímavých aktivit, které dokonce mohou pozitivně ovlivnit vztah žáků k anglickému jazyku.
Abstract in different language: This thesis examines the current situation of English conversation lessons in the 8th and 9th grades of primary schools in the Czech Republic. It focuses on two main areas: the content and the goals of the English conversation lesson teaching and, marginally, it deals with the organization of the lessons in the 8th and 9th grades of Upper Primary Education. The theoretical part of this work provides a detailed description of conversation including its functions and its typical features. After this, the potential goals and possible content of English conversation lessons are outlined. Apart from that this thesis reveals how conversation is depicted by the Common European Framework of Reference for Languages and what are the expected outcomes of pupils at the end of the 9th grade according to the Framework Education Programme for Basic Education. The second part of this thesis presents the findings of a survey conducted in primary schools around the Czech Republic by means of questionnaires and an interview. Based on the survey results it is concluded that English conversation lessons provide a unique chance for practising all four language skills, the development of a variety of competences, extending pupils' vocabulary knowledge, and incorporating engaging activities which might positively influence pupils' attitude to learning English.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Vyuka hodin anglicke konverzace na 2. stupni ZS, Pavla Tomaskova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova P. V.pdfPosudek vedoucího práce824,97 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova P. O.pdfPosudek oponenta práce660,89 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova P. P.pdfPrůběh obhajoby práce320,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.