Title: Používání mateřského jazyka ve výuce angličtiny
Other Titles: The Use of Mother Tongue in English Language Classes
Authors: Havlová, Martina
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15344
Keywords: cizojazyčná výuka;cizí jazyk;anglický jazyk;mateřský jazyk;český jazyk;2. stupeň ZŠ;střední škola;překlad;přímá metoda;srovnávací analýza
Keywords in different language: foreign language teaching;foreign language;english language;mother tongue;czech language;second level primary school;translation;direct method;contrastive analysis
Abstract: Předmětem této diplomové práce je užití mateřského jazyka ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve sleduje vývoj jednotlivých názorů na tuto problematiku a dokládá, že se v žádném případě nejedná o jednoznačně danou problematiku. Vzhledem k tomu, že využívání mateřštiny ve výuce cizích jazyků s sebou přináší i určitá rizika, její pozice ve výuce angličtiny je již po mnoho let poměrně nejistá. Tato práce se snaží představit využívání mateřského jazyka jako přirozenou součást cizojazyčné výuky, kterou tento aspekt může velice pozitivně ovlivnit. Vedle kladů je však poukázáno i na možná negativa, kterým je třeba se ve vyučovacím procesu nezbytně vyhýbat, aby se mateřština mohla skutečně stát efektivním vyučovacím nástrojem. Hlavním cílem teoretické části je tedy podat přehled základních principů, jež zajišťují účelné využívání mateřského jazyka v hodinách angličtiny. Praktická část této práce poté shrnuje výsledky empirického výzkumu provedeného na vybraných plzeňských školách. Výzkum se zabýval názory učitelů základních a středních škol na využívání češtiny v jejich vlastní pedagogické praxi. Výsledky této studie ukázaly, že se práce s mateřským jazykem mezi učiteli 2. stupňů základních škol do určité míry odlišuje od jejich středoškolských kolegů. Hlavním důvodem pro tyto odlišnosti se ukázal být jednak věk, ale především úroveň angličtiny jejich žáků.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of the mother-tongue use which has been for many decades a subject of dispute among the foreign-language-teaching public. In general the work supports the view that students' native language, despite many contradictory opinions, should have its firm position in English language classes. While presenting both the advantages accompanying its use as well as its indisputable disadvantages, the thesis attempts to justify its employment not merely as a last resort but actually as one of the tools sustaining effective English learning. Primarily the thesis seeks to summarize the definition of an ideal mother-tongue use and it suggests the framework of principles assuring its effective use in foreign language classes. Besides, the work comprises a small empirical research whose findings provide an illustrative picture about the situation concerning the use of mother tongue at schools in Pilsen, West Bohemia. More accurately, the study examines what the attitudes towards the issue are among lower and upper secondary school teachers and demonstrates that their employment of the mother tongue during their English lessons differs in respect to the age and mainly the proficiency of their students'.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Martina Havlova.pdfPlný text práce566,54 kBAdobe PDFView/Open
Havlova V.pdfPosudek vedoucího práce482,88 kBAdobe PDFView/Open
Havlova O.pdfPosudek oponenta práce978,55 kBAdobe PDFView/Open
Havlova P.pdfPrůběh obhajoby práce360,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.