Title: Sirotci v anglické dětské literatuře
Other Titles: Orphans in English Children's Literature
Authors: Kadlecová, Tereza
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15345
Keywords: sirotci;dětská literatura;vlivy četby;identifikace s literárními postavami;Harry Potter;Tom Sawyer;Harry Potter;Secret Garden;Mary Lennox
Keywords in different language: orphans;children's literature;influences of reading;identification with literary characters;teaching literature Harry Potter;Tom Sawyer;Secret Garden;Mary Lennox
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka prostřednictvým úryvků z anglické dětské literatury se zaměřením na osiřelé literární hrdiny. Teoretická část představuje základní informace o této problematice a popisuje, jaké vlivy má čtení na život lidí a proč je rozvíjení této schopnosti tak postatné. Dále jsou zde uvedeny ty nejdůležitější pojmy spojené s výukou literatury v praxi. Praktická část práce je představena na základě analýzy provedeného výzkumu, jenž byl založen na využití knih o sirotcích při výuce jazyka jakožto zdroji pro rozvoj schopnosti čtení a pro rozvoj kritického myšlení u žáků.
Abstract in different language: This graduate thesis deals with teaching English language through the extracts from the children's literature with an emphasis on orphaned literary heroes. The theoretical part introduces the essential information about the subject-matter and it describes, what influences on every person's life do the reading have and why is this skill so important to develop. Furthermore, the most substantial issues connected with teaching literature in the classroom are presented. The practical part of this thesis is represented by an analysis of the conducted research, which was based on application of books about orphans in language lessons as sources for developing reading skills and for developing critical thinking of the pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Kadlecova.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Kadlecova V.pdfPosudek vedoucího práce706,21 kBAdobe PDFView/Open
Kadlecova O.pdfPosudek oponenta práce852,31 kBAdobe PDFView/Open
Kadlecova P.pdfPrůběh obhajoby práce374,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.