Title: Užitečné techniky ve vyučování: Hry se zaměřením na osvojení slovní zásoby
Other Titles: Useful classroom techniques: Games focusing on vocabulary acquisition
Authors: Hofrajterová, Michaela
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15366
Keywords: slovní zásoba;fáze upevňování;didaktická hra;důvody pro užití her;žáci na druhém stupni ZŠ;obliba her u žáků;efektivita her
Keywords in different language: vocabulary;consolidation phase;didactic game;reasons to use vocabulary games;learners at lower secondary schools;popularity of vocabulary games;effectiveness of vocabulary games
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak hraní her, zaměřujících se na slovní zásobu, ovlivňuje osvojování slovní zásoby. Dalším cílem je odhalit jaký postoj mají k hraní her žáci a učitelé. Teoretická část diplomové práce se zabývá žáky, slovní zásobou obecně, různými fázemi osvojování slovní zásoby a hrami. Dalším bodem diplomové práce je popis výzkumu, který probíhal na ZŠ. Nástroji pro shromažďování dat byly experiment a dotazník. Díky analýze výsledků získaných těmito nástroji, byly dvě hypotézy potvrzeny a dvě vyvráceny. Z toho vyplývá, že didaktické hry zaměřující se na slovní zásobu, jsou žáky oblíbené, že dívky a chlapci mají rádi stejný typ her, a že žáci považují didaktické hry za užitečný nástroj k upevnění slovní zásoby. Rovněž to poukazuje na fakt, že učitelé angličtiny k upevnění slovní zásoby volí raději jiné metody než hraní her. Nakonec bylo výzkumem zjištěno, že didaktické hry zaměřující se na slovní zásobu, mají pozitivní vliv na upevňování slovní zásoby.
Abstract in different language: The main goal of the thesis is to discover what effect has playing vocabulary games on vocabulary consolidation. Another aim of the thesis is to reveal learners as well as teachers' attitude to vocabulary games. Its theoretical part deals with learners, vocabulary in general, vocabulary acquisition phases and games. Thus it provides the thesis with useful background. Next, the thesis describes the research which was conducted at ZŠ. The tools used to gather data are an experiment and a questionnaire. Later, by means of analysis of the results, two hypotheses were verified and two hypotheses were disproved. It implies that vocabulary games are popular with the learners, that both the boys and the girls like the same games and that the learners regard vocabulary games as a useful tool in vocabulary consolidation process. Also, it reveals that in order to consolidate vocabulary, the English teachers introduce into the lessons rather other methods than vocabulary games. Finally the research question discovered that playing vocabulary games has a beneficial effect on vocabulary consolidation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce617,66 kBAdobe PDFView/Open
Hofrajterova V.pdfPosudek vedoucího práce982,39 kBAdobe PDFView/Open
Hofrajterova O.pdfPosudek oponenta práce984,27 kBAdobe PDFView/Open
Hofrajterova P.pdfPrůběh obhajoby práce340,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.