Title: Vyučování gramatiky- různé přístupy
Other Titles: Teaching Grammar- different approaches
Authors: Šebová, Lenka
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15367
Keywords: gramatika;vyučování gramatiky;induktivní přístup;deduktivní přístup;učebnice;analýza učebnic;přístupy v učebnicích
Keywords in different language: grammar;teaching grammar;inductive approach;deductive approach;course books;analysis of the course books;approaches in the course books
Abstract: Diplomová práce se zabývá výukou gramatiky a různými přístupy k její výuce. První kapitola poskytuje teoretické pozadí diplomové práce. Zabývá se důležitou rolí gramatiky v osvojování si druhého jazyka, konkrétně ve výuce anglického jazyka. Také poskytuje definici gramatiky a různých přístupu k její výuce. Jsou zde prezentovány dva hlavní přístupy k výuce gramatiky, induktivní a deduktivní. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, který z přístupů je více využíván v učebnicích, které jsou obvykle užívány na druhém stupni základních škol. Z tohoto důvodu teoretická část diplomové práce také nabízí obecný popis materiálů, které jsou v hodinách využívány, a také se zabývá výukou žáků na druhém stupni základních škol. Samotný výzkum je popsán v druhé části diplomové práce. Výzkum byl proveden pomocí dotazníků a analýzy učebnic. Na základě tohoto výzkumu je vyvozeno, které učebnice jsou obvykle užívány v Plzni a jejím okolí, a který přístup je zpravidla v těchto učebnicích používán. Dle výzkumu, učebnice, které jsou typicky užívány ve zmíněné oblasti, jsou Projecty od Toma Hutchinsona, vydané nakladatelstvím Oxford University Press. V těchto učebnicích je častěji využíván induktivní přístup.
Abstract in different language: The thesis deals with teaching grammar and different approaches how to teach it. The first chapter offers a theoretical background of the thesis. It deals with the important role of the grammar in the second language acquisition, namely in English language teaching. It also provides the definition of the grammar and different approaches to teaching it. Two main approaches to teaching grammar are presented there, the inductive and the deductive one. The main goal of the thesis is to find which of the approaches prevails in the course books used at the lower secondary schools. Because of this the theoretical part of the thesis also offers the general description of the materials which are used in courses and it deals also with the education of pupils at the lower secondary schools. The research is described in the second part of the thesis. It was done through the questionnaires and the analysis of the course books. Based on the research, it is concluded which course books are usually used in Pilsen and its surroundings and which approach prevails in those course books. According to the research, the course books which are used typically in mentioned area are Projects by Tom Hutchinson, Oxford University Press. In these course books the inductive approach is used more frequently.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce713,67 kBAdobe PDFView/Open
Sebova V.pdfPosudek vedoucího práce863,37 kBAdobe PDFView/Open
Sebova O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Sebova P.pdfPrůběh obhajoby práce311,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.